Lääkehoitoa toteutetaan muuallakin kuin terveydenhuollossa

Mervi Lukkarinen 8.1.2024 / 9.1.2024 15:40

Lääkehoito on aina osa asiakkaan ja potilaan terveydenhuoltoa riippumatta siitä, missä sitä toteutetaan. Turvallisen lääkehoidon perusta ja lähtökohta on riittävän lääkehoidon koulutuksen saanut ja osaava henkilöstö. Lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta entä jos tämä ei aina olekaan mahdollista? Miten silloin tulisi toimia ja mitä lääkehoidon tehtäviä muut kuin sote-ammattihenkilöt voivat tehdä?

Lainsäädännössä on säädetty ainoastaan lääkkeiden määräämisestä, ei tarkemmin lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon asianmukaisuuden arvioinnin perustana onkin asiakas- ja potilasturvallisuus ja sen varmistaminen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovat viranomaiset voivat puuttua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön perusteella vain sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien sote-ammattihenkilöiden toimintaan. Edellä mainittu lainsäädäntö ei ulotu muihin työntekijäryhmiin.

Vaativa lääkehoito

Mitä vaativammasta lääkehoidosta on kyse, sitä enemmän sen toteuttaminen vaatii osaamista. Erityisesti on huomioitava se, kenellä on kokonaisvastuu lääkehoidosta. On huolehdittava sairauksien asianmukaisesta diagnostiikasta, hoidon seurannasta ja lääkehoitoa toteuttavan henkilökunnan osaamisesta.

Vaativaa lääkehoitoa toteutetaan myös asiakkaan kotona; kotihoidossa tai sosiaalihuollon asumisyksikössä. Näissä henkilöstörakenne ei ole samanlainen kuin terveydenhuollon yksiköissä, mutta siitä huolimatta lääkehoito tulee toteuttaa turvallisesti ja ajallaan. Tällöin terveydenhuollon ja lääkehoitoa toteuttavan yksikön välinen yhteistyö on erityisen tärkeää ja aina on huolehdittava siitä, että asiakkaan ja potilaan lääkehoidon toteuttaa riittävän koulutuksen saanut henkilöstö. Myös vastuukysymykset tulisi olla kaikilla hoitoon osallistuvilla selvillä.

Eteen voi tulla tilanteita, joissa ihmisen terveydentila edellyttää esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa (iv-lääkehoito) ja hän asuu sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa asumisyksikössä. Mikäli hoito halutaan toteuttaa asiakkaan luona, on suonensisäinen lääkehoito mahdollista toteuttaa esimerkiksi kotisairaalan avulla. Kotisairaalan ja asumisyksikön tekemä saumaton yhteistyö asiakkaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi on tällöin erityisen tärkeää. Vastuu hoidosta on terveydenhuollon yksiköllä, vaikka lääkehoidon toteuttamisessa voidaan joissain tilanteissa hyödyntää myös asumisyksikön riittävän koulutuksen ja osaamisen omaavaa henkilökuntaa.

Vastuu lääkehoidon turvallisuudesta

Joissain tilanteissa voi toiminnan järjestämisen ja asiakkaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisen turvaamiseksi olla tarkoituksenmukaista, että lääkehoidon toteuttaa myös muu kuin sote-ammattihenkilö. Lähtökohtaisesti näiden tilanteiden ei tulisi olla jokapäiväisiä. Tällöin asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on siihen riittävä koulutus ja osaaminen. Jokainen lääkehoitoa toteuttava kantaa kuitenkin vastuun omasta toiminnastaan ja sen vuoksi myös heidän itsensä tulee huolehtia riittävästä koulutuksesta ja osaamisesta lääkehoitoa toteuttaessaan.

Lue lisää aiheesta Turvallinen lääkehoito -oppaasta.

Mervi Lukkarinen

ylitarkastaja