Läkemedelsbehandling genomförs även på andra platser än i hälso- och sjukvården

Mervi Lukkarinen 8.1.2024 / 9.1.2024 15:40

Oavsett var den genomförs är läkemedelsbehandling alltid en del av klientens och patientens hälso- och sjukvård. Grunden till och utgångspunkten för säker läkemedelsbehandling är en personal med tillräcklig utbildning och kompetens inom läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandling genomförs i första hand av en yrkesperson inom social- och hälsovården, men tänk om detta inte alltid är möjligt? Hur bör man gå tillväga i sådana fall, och vilka uppgifter inom läkemedelsbehandling kan utföras av andra än yrkespersoner inom social- och hälsovården?

Lagstiftningen innehåller endast bestämmelser om förskrivning av läkemedel, inte närmare föreskrifter om genomförandet av läkemedelsbehandling. Bedömningen av läkemedelsbehandlingens lämplighet grundar sig på klient- och patientsäkerheten och säkerställandet av denna. De myndigheter som övervakar social- och hälsovården kan med stöd av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ingripa endast i verksamhet som genomförs av yrkespersoner inom social- och hälsovården inom social- och hälsovården. Den ovannämnda lagstiftningen omfattar inte övriga kategorier av arbetstagare.

Krävande läkemedelsbehandling

Ju mer krävande läkemedelsbehandlingen är, desto större kompetens krävs för att genomföra den. Särskild hänsyn ska tas till vem som har det övergripande ansvaret för läkemedelsbehandlingen. Man ska sörja för ändamålsenlig diagnostik av sjukdomar, uppföljning av behandlingen och kompetensen för den personal som genomför läkemedelsbehandlingen.

Krävande läkemedelsbehandling genomförs också i klientens hem, hemvården eller boendeenheter inom socialvården. I dessa är personalstrukturen inte densamma som vid hälso- och sjukvårdsenheter, men trots detta ska läkemedelsbehandlingen genomföras säkert och rättidigt. I sådana fall är samarbetet mellan hälso- och sjukvården och den enhet som genomför läkemedelsbehandlingen särskilt viktigt, och man ska alltid se till att patientens och patientens läkemedelsbehandling genomförs av personal som har tillräcklig utbildning. Alla som deltar i vården bör även vara klara över ansvarsfrågor.

Det kan uppstå situationer där en persons hälsotillstånd kräver exempelvis intravenös antibiotikabehandling (iv-läkemedelsbehandling) och han eller hon bor i en boendeenhet inom socialvården med heldygnsomsorg. Om man vill genomföra behandlingen hemma hos klienten är det möjligt att genomföra intravenös läkemedelsbehandling till exempel med hjälp av hemsjukhusvård. Ett välfungerande samarbete mellan hemsjukhusvården och boendeenheten är då särskilt viktigt för att ordna och genomföra klientens vård. Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för vården, även då man i vissa situationer kan utnyttja personal med tillräcklig utbildning och kompetens vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen.

Ansvar för läkemedelsbehandlingens säkerhet

I vissa situationer kan det för anordnandet av verksamheten och genomförandet av klientens säkra läkemedelsbehandling vara ändamålsenligt att läkemedelsbehandlingen genomförs även av någon annan än en yrkesperson inom social- och hälsovården. I princip bör sådana situationer inte vara vardagliga. Härvid ska särskild uppmärksamhet fästas vid att klient- och patientsäkerheten genomförs. Arbetsgivaren ansvarar för att den personal som genomför läkemedelsbehandlingen har tillräcklig utbildning och kompetens för detta. Alla de som genomför läkemedelsbehandling har dock ansvar för sin egen verksamhet och därför ska de också själva se till att de har tillräcklig utbildning och kompetens när de genomför läkemedelsbehandlingen.

Läs mer om ämnet i handboken Säker läkemedelsbehandling.

Mervi Lukkarinen

överinspektör