Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun – varhaiskasvattajilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus

Hanna-Leena Sippola ja Elina Uusitalo 18.6.2024 / 25.6.2024 09:44

Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista osallistuu päivittäin varhaiskasvatukseen. Jos varhaiskasvattajilla herää huoli lapsen olosuhteista tai turvallisuudesta, heidän pitää tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojelulain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuuden perusteena voivat olla myös sellaiset varhaiskasvatuksen tehtävän hoitamisen yhteydessä saadut tiedot, jotka liittyvät tapahtumiin varhaiskasvatusajan ulkopuolella.

Varhaiskasvatuksessa voi olla tieto, että lapsi on jo lastensuojelun asiakkaana. Aiemmin tehty lastensuojeluilmoitus ei ole kuitenkaan peruste jättää uusi lastensuojeluilmoitus tekemättä, kun siihen on peruste. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä aina erikseen ja tarvittaessa uudelleen niistä tilanteista, joissa mahdollista lastensuojelullista tarvetta havaitaan. Varhaiskasvattaja voi tehdä ilmoituksen yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa.  Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä on hyvä kertoa etukäteen huoltajille, mutta kertomisessa tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Huoli lapseen kohdistuneesta rikoksesta

Jos varhaiskasvatuksen henkilöstö epäilee lapseen kohdistuvaa pahoinpitelyä, muuta henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta tai lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta, on varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla salassapidon estämättä velvollisuus tehdä ilmoitus sekä lastensuojelulle että poliisille.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lastensuojeluilmoituksen tai rikosilmoituksen tekeminen on viesti varhaiskasvatuksen huolesta. Sosiaaliviranomaisen velvollisuutena on selvittää ja arvioida, tarvitseeko lapsi lastensuojelua ja poliisin velvollisuutena on arvioida sille tehdyn rikosilmoituksen edellyttämät toimenpiteet.

Lapsen suojelun, huolenpidon ja turvallisen kasvun takaamiseksi lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnys on laissa säädetty varsin matalaksi. Jos lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvollisella on vaikeuksia arvioida sitä, onko lapsesta herännyt huoli riittävää lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi, asiasta voi tarvittaessa kysyä esimerkiksi lapsen hyvinvointialueen lastensuojelusta paljastamatta lapsen henkilöllisyyttä. 

Yhdenkään lapsen turvallisuus ei saisi vaarantua sen takia, että varhaiskasvatuksessa epäröidään ilmoituksen tekemistä tai pohditaan sitä, kenen vastuulla ilmoituksen tekeminen on. Pääsääntöisesti ilmoituksen tekee huolen havainnut työntekijä. Asiasta on hyvä keskustella esihenkilön ja tiimin kanssa tilanteen niin vaatiessa. Ilmoituksen tekemistä ei kuitenkaan tule siirtää esimerkiksi esihenkilölle varsinkaan silloin, kun ilmoituksen tekeminen lapsen lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi on kiireellinen.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

Varhaiskasvatuksen on tehtävä yhteistyötä hyvinvointialueen lastensuojelun kanssa. Kun asia on saatettu lastensuojelun tietoon, varhaiskasvatuksella ei ole tiedonsaantioikeutta asian etenemisestä lastensuojelussa. Varhaiskasvatuksen on hyvä sopia hyvinvointialueiden kanssa asianmukaisista toimintakäytänteistä lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi. Jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän on oltava tietoinen sovituista menettelytavoista ja toimia niiden mukaisesti. Menettelyohjeiden tulisi olla osa myös sijaisten perehdyttämistä. 

Hanna-Leena Sippola ja Elina Uusitalo

Sippola on ylitarkastaja ja Uusitalo on ylitarkastaja