Nikotiinipussien myynti Suomessa tupakkalain näkökulmasta

20.4.2023 15:30

Valviraan on tullut viime päivinä runsaasti kyselyjä nikotiinipussien myynnistä Suomessa, ja asia on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Nikotiinipusseilla tai nikotiininuuskalla viitataan yleisesti nikotiinia sisältävään ja annospusseihin pakattuun tuotteeseen, joka ei kuitenkaan sisällä tupakkaa. Nikotiinipussit täyttävät pääsääntöisesti tupakkalain tupakan vastikkeen määritelmän, eli pääsääntöisesti nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalakia. Tupakan vastikkeella tarkoitetaan käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta vastaavaa tuotetta, joka ei sisällä tupakkaa. Kunkin nikotiinipussin yksilölliset ominaisuudet määrittävät, onko kyseessä tupakan vastike ja mitä lakia siihen sovelletaan.

Tupakkalain lisäksi nikotiinipusseihin ja niiden myyntiin voi liittyä muutakin toiminnassa huomioitavaa lainsäädäntöä. Elinkeinonharjoittajan tulee tuntea toimintaansa ja myymiinsä tuotteisiin sovellettava lainsäädäntö. Tupakkalakia ei sovelleta lääkelain piirissä oleviin tuotteisiin eikä tuotteisiin, joihin sovelletaan huumausainelakia tai jotka katsotaan lääkinnällisiksi laitteiksi. Jos nikotiinipussituotteelle on esimerkiksi myönnetty lääkelain mukainen lupa, tuotteeseen ei sovelleta tupakkalakia.  

Nikotiinipussien maahantuonti ja myynti-ilmoitukset viranomaisille

Tupakkalaki ei sisällä maahantuontia koskevia rajoituksia tupakan vastikkeille. Asiassa on kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaali- ja terveysministeriössä on jo aloitettu tupakkalain muutoksen valmistelu. Valmistelun pohjana käytetään Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusta, että jatkossa nikotiinipusseja koskisi sama sääntely kuin perinteistä nuuskaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi myyntikieltoa sekä maahantuontia koskevia rajoituksia.

Tupakkalaissa tupakan vastikkeiden valmistajalla tai maahantuojalla ei ole tuotteita koskevaa niin kutsuttua ennakkoilmoitusvelvollisuutta Valviralle, vastaavasti kuin esimerkiksi tupakkatuotteilla ja sähkösavukkeilla on. Tupakan vastikkeiden vähittäismyynti Suomessa ei myöskään edellytä myyntiluvan hakemista kunnalta, eikä tukkumyynti edellytä ilmoituksen tekemistä kunnalle.

Tupakan vastikkeiden myynti Suomessa tällä hetkellä – Mitä tulee huomioida?

Tupakan vastikkeiden myynti on rajoitetusti sallittua. Myynnissä tulee huomioida muun muassa seuraavat asiat:

 • Vähittäismyynnissä tupakan vastikkeiden sekä niiden tavaramerkkien esilläpito on kielletty.
 • Kaikenlainen tupakan vastikkeiden markkinointi eli myynnin edistäminen on kielletty, esimerkiksi some-yhteistyöt tai markkinointi verkkokaupassa.
  - Tupakan vastikkeen markkinointi voi täyttää markkinointirikkomuksen tai -rikoksen tunnusmerkistön.
 • Elinkeinotoiminnassa tupakan vastikkeiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Sama koskee myös tupakan vastikkeiden muuta luovuttamista, esimerkiksi vaihtamalla tai lahjoittamalla.
 • Myyjällä on omavalvontavelvollisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tupakan vastikkeita myyvän elinkeinonharjoittajan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava omavalvontasuunnitelma myynnin ikärajojen noudattamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalaissa säädettyjen vaatimusten mukaisia.
 • Myyjällä on velvollisuus jatkuvaan ostotilanteen valvontaan, mikä edellyttää sitä, että myyjä on paikalla myyntipisteessä, jossa tuotteen valinta, maksaminen ja luovutus asiakkaalle tapahtuvat. Ostotilanteen jatkuvan valvonnan vuoksi tuotteita ei voi myydä kuluttajille postimyynnillä, vaan tuotteen valinnan, maksamisen ja luovutuksen tulee tapahtua myyjän jatkuvassa valvonnassa.
 • Nikotiinipussien myymiseen kohdistuu myös muuta rajoittavaa sääntelyä:
  - Hintahyvityksen kielto, joka estää muun muassa paljousalennusten, bonuksien ja kanta-asiakasohjelmien käytön.
  - Myyjän vähimmäisikä on 18 vuotta tai tämän tulee toimia toisen, täysi-ikäisen, myyjän valvonnassa
  - Automaattisten myyntilaitteiden käyttäminen on kielletty.
 • Valvira on laatinut useita tarkempia soveltamisohjeita tupakkalain mukaisesta myyntitoiminnasta, esimerkiksi ohje vähittäismyynnistä internetkaupassa (pdf). Ohjeisiin voi tutustua Valviran Tupakkalain mukaiset ohjeet -sivustolta (valvira.fi).

  Tupakanvastikkeiden vähittäismyyntipakkausten merkintävaatimukset

  Tupakkalaissa ei säädetä tarkkoja edellytyksiä tupakan vastikkeiden vähittäismyyntipakkausten pakollisista merkinnöistä. Myös tupakan vastikkeisiin sovelletaan kuitenkin tupakkalain markkinointikieltoa, eli esimerkiksi myyntipakkauksen merkintöjen välityksellä ei saa edistää tuotteiden myyntiä.

  Yleiset säännökset kuluttajahyödykkeistä annettavista tiedoista sisältyvät kuluttajaturvallisuuslakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä kielilakiin.

  Nikotiinipussien myyntiä valvovat kunnat ja Valvira

  Kunta valvoo alueellaan tupakan vastikkeiden myyntiä, omavalvontaa, markkinointia ja esilläpitoa koskevien säännösten noudattamista. Valvira ohjaa kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä valvoo tupakan vastikkeiden markkinointia koko maassa. Valvira antaa toimivaltansa rajoissa ja tarpeen mukaan muillekin hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastaa asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

  Valvira vastaa erityisesti kysymyksiin tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvasta lainsäädännöstä, kun elinkeinonharjoittaja tarvitsee tukea lainsäädännön noudattamisessa ja

 • toimintaa harjoitetaan useamman kuin yhden kunnan alueella tai
 • kyse on tulkinnanvaraisesta kysymyksestä ja lain soveltamisen yhdenmukaistamiseksi on tarpeen saada neuvontaa Valviralta.

Valvira ei myönnä ennakkohyväksyntää tai -lupaa tuotteille tai toimintatavoille. Vastuu tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteita koskevista vähittäismyyntipakkauksista, pakkausmerkinnöistä, ominaisuuksista, ainesosista sekä ilmoituksista ja niiden lainmukaisuudesta on tuotteiden kauppaan osallistuvalla elinkeinonharjoittajalla.

Muita toimivaltaisia viranomaisia

Pyydämme ottamaan yhteyttä alla oleviin viranomaisiin seuraavissa asioissa:

 • Lääkealain turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea): lääkkeitä ja huumausaineita koskeva valvonta
 • Tulli: Maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattaminen
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes): kemikaaleja koskeva valvonta
 • Verohallinto: Tupakkaverolaki ja verotukseen liittyvät kysymykset

Lisätietoja Valvirassa:

Kysymykset pyydämme lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lue lisää:

Valviran uutinen 4.4. Nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalakia

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 20.4 Nikotiinipusseja koskevasta tupakkalain muutoksesta pyydetään lausuntoja (stm.fi)

Tukesin uutinen 19.4. Nikotiinipusseihin sovelletaan myös kemikaalilainsäädäntöä (tukes.fi)

Fimean uutinen 4.4 Fimea kannattaa nikotiinipusseja koskevan lainsäädännön uudistusta (fimea.fi)

Tullin uutinen 4.4. Nikotiinipusseja ei enää luokitella lääkkeiksi (tulli.fi)

Valtioneuvoston uutinen 31.1. Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotuksista (valtioneuvosto.fi)