Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat lait tarvitsevat uudistusta

5.4.2023 08:20

Valvira on pyytänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi valmistelemaan terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistusta. Voimassa oleva terveydenhuollon ammattihenkilölaki on tullut voimaan ennen vuonna 1995 toteutettua perusoikeusuudistusta ja vuoden 2000 perustuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Lainsäädäntöä sovellettaessa on havaittu monia tulkintaongelmia. Ammattihenkilölain tulkintaa hankaloittavat myös siihen eri aikoina ja eri syistä tehdyt muutokset. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on vuodelta 2015, se on huomattavasti terveydenhuollon lainsäädäntöä tuoreempi. Valvira pitäisi hyvänä, että terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistamisen sijaan laadittaisiin yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaki tai molempia koskevat lait vähintään yhdenmukaistettaisiin. 

Valvira on julkaissut kokonaisuudistuspyyntökirjeen, jossa eritellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet. Valvira on kirjeessään muun muassa esittänyt, että

  • Valviran toimivaltuuksista säädettäisiin selkeämmin, 
  • terveydenhuollon ammattihenkilön määrittely, jako laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin sekä näihin liittyvä valvonta pohdittaisiin kokonaisuutena uudelleen,
  • ammattihenkilöiden keskusrekisterejä koskevia säännöksiä tarkennettaisiin ja
  • ammatinharjoittamista koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin esimerkiksi niin, että Valviralle säädettäisiin laajempi toimivalta tarkistaa hakijan kielitaito.

Lisäksi Valvira on nostanut esille kriittisiä muutoksia, joiden edistämistä se toivoo kokonaisuudistuksesta riippumatta. Esimerkiksi, että hakijalla olisi mahdollisuus toimia opiskelijaoikeuksin siihen asti, kunnes Valvira on ratkaissut hänen hakemuksensa.

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, p. 0295 209 561