Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat saavat omavalvontasuunnitelmaa koskevan määräyksen

Julkaisuajankohta 14.11.2023 14.07
Uutinen
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ringissä kädet yhdessä.

Omavalvonnan lakiperusta vahvistuu, kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta eli niin sanottu sote-valvontalaki tulee voimaan vuoden 2024 alussa. Laki velvoittaa julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. Valvira valmistelee sote-valvontalain perusteella määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta. Määräykseen pyydetään vielä lausuntoja, ja se annetaan vuoden 2024 alussa.

Uutta on, että omavalvontasuunnitelman tekeminen koskee vuodenvaihteen jälkeen myös julkista terveydenhuoltoa. Julkisessa terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelmaa vastaava asiakirja on tähän saakka ollut nimeltään suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Sosiaalihuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelma on ollut käytössä jo ennen sote-valvontalakia. Aiempien suunnitelmien sisällöt ovat hyödynnettävissä uusien suunnitelmien laatimisessa.

Omavalvonnan tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia, korjata puutteita sujuvasti ja vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua niihin jälkikäteisen valvonnan keinoin. Omavalvonta on laadun hallintaa, riskienhallintaa sekä jatkuvuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista päivittäisessä asiakastyössä. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on edistää ja varmistaa omavalvontaa sekä puuttua asioihin, kun omavalvonta ei riitä.

Lisätietoja:

Lakimies Arttu Malava, 0295 209 231

Sosiaali- ja terveydenhuolto