Föreskrift om planen för egenkontroll utfärdas för serviceproducenter inom social- och hälsovården

Utgivningsdatum 14.11.2023 14.07
Nyhet
Social- och hälsovårdens yrkespersoner i ringen med händer tillsammans.

Den lagliga grunden för egenkontroll blir starkare när lagen om tillsynen över social- och hälsovården träder i kraft i början av 2024. Lagen förpliktar offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att utarbeta och publicera planer för egenkontroll som är specifika för varje enhet. Valvira bereder på grundval av lagen om tillsyn över social- och hälsovården en föreskrift om utarbetandet, innehållet och uppföljningen av planen för egenkontroll. Utlåtanden begärs ännu för föreskriften som utfärdas vid ingången av 2024.

Nytt är att uppgörandet av en plan för egenkontroll efter årsskiftet även gäller den offentliga hälso- och sjukvården. Hittills har den handling som inom den offentliga hälso- och sjukvården motsvarat planen för egenkontroll kallats plan för kvalitetsledning och patientsäkerhet. Inom socialvården och den privat hälso- och sjukvården har planer för egenkontroll använts redan innan lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Innehåll i tidigare planer kan användas för att utarbeta de nya planerna.

Syftet med egenkontrollen är att förebygga missförhållanden i serviceverksamheten, smidigt åtgärda brister och minska tillsynsmyndigheternas behov av att ingripa i brister genom efterhandstillsyn. Egenkontroll består av kvalitetskontroll och riskhantering samt säkerställande av kontinuitet och klient- och patientsäkerhet i det dagliga kundarbetet. Syftet med myndighetsövervakningen är att främja och säkerställa egenkontrollen och att ingripa när egenkontrollen inte räcker till.

Mer information:

Jurist Arttu Malava, 0295 209 231

Social- och hälsovård