Valvira ehdottaa hallitusohjelmaan uudistuksia viranomaisrakenteisiin sekä ammattihenkilö-, alkoholi- ja terveydensuojelulakeihin

13.4.2023 11:11

Valviralla on tulevaan hallitusohjelmaan viisi ehdotusta:

  • sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisrakenteiden uudistaminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien kokonaisuudistus
  • alkoholilain mukaisen monopolijärjestelmän turvaaminen tai uudelleenarviointi
  • terveydensuojelulain kokonaisuudistus
  • tupakkalain tavoitteiden saavuttaminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisrakenteiden uudistaminen

Valvira pitää tärkeänä, että Suomeen perustettaisiin yksi valtakunnallinen sote-alan lupa- ja valvontavirasto, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä loppuraportissaan (stm.fi) 27.10.2021 esitti. Uuden viraston tehtävissä yhdistettäisiin sote-alan lupa- ja valvontatehtävät, joita nyt tekevät päällekkäin ja rinnakkain sekä Valvira että kuusi itsenäistä aluehallintovirastoa. Nykyinen virastorakenne ei varmista kansalaisten ja elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisuutta. Rakenteita muuttamalla voitaisiin tehostaa valvonnan resurssien käyttöä ja vaikuttavuutta. Yksi valtakunnallinen virasto antaisi nykyistä rakennetta paremmat mahdollisuudet kehittää myös tiedon tuottamista sekä tietoon perustuvaa valvontaa. Virasto voitaisiin rakentaa niin, että alueilla tapahtuva toiminta ja asiantuntemus säilyisivät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien kokonaisuudistus

Valvira ehdottaa, että nykyisten terveydenhuollon ammattihenkilölain ja sosiaalihuollon ammattihenkilölain tilalle laadittaisiin uusi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaki. Nykyisissä säädöksissä on tunnistettu useita tärkeitä muutostarpeita. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilölain soveltamisessa on havaittu perustuslain säännöksistä johtuvia ja lakiin tehdyistä useista muutoksista johtuvia tulkintaongelmia.

Lue ehdotuksesta lisätietoa verkkouutisestamme (valvira.fi)

Alkoholilain mukaisen monopolijärjestelmän turvaaminen tai uudelleenarviointi

Nykyisessä alkoholilaissa alkoholin etämyyntiä koskeva oikeustila on jäänyt epäselväksi. Valvira pitää tärkeänä, että alkoholin etämyyntiä koskeva lainsäädäntö selkeytetään. Kun eduskunta hyväksyi lain, se edellytti, että hallitus selvittää etämyyntiä koskevat säännökset ottamalla huomioon Euroopan unionin oikeuden vaatimukset sekä korkeimman oikeuden ratkaisut. Lisäksi eduskunta edellytti, että valmistelussa otetaan EU-oikeudellisten reunaehtojen lisäksi huomioon erityisesti se, että etämyyntiä koskevat ratkaisut eivät vaaranna monopolijärjestelmän eivätkä suomalaisen elinkeinoelämän yhdenvertaisuutta ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Alkoholilain etämyyntiä koskevia säännöksiä ei kuitenkaan ole kyetty selvittämään.

Tupakkalain tavoitteiden saavuttaminen

Valvira ehdottaa, että toimenpiteitä tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi tehostetaan. Lain mukainen tavoite on, että vuonna 2030 enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää päivittäin tupakka- tai nikotiinituotteita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama jo toimikautensa päättänyt työryhmä on tehnyt tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista tukevia ja edistäviä ehdotuksia (julkaisut.valtioneuvosto.fi), joihin Valviran näkemyksen mukaan tulisi sitoutua kaikessa terveyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Lisäksi terveyspoliittista päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa tulisi suojata tupakkateollisuuden eduntavoittelulta.

Terveydensuojelulain kokonaisuudistus

Valvira katsoo, että jo vuosien ajan välttämättömäksi nähty terveydensuojelulain kokonaisuudistus täytyy toteuttaa, sillä terveydensuojelulailla säädetyt viranomaistehtävät ovat kansanterveyden kannalta kriittisiä. Vuodesta 1995 voimassa ollutta lakia on muutettu yli 30 kertaa, mikä on johtanut useisiin ongelmiin lain soveltamisessa. Muuttuneessa toimintaympäristössä myös terveydensuojeluun kohdistuvat säädöstarpeet ovat muuttuneet. Terveydensuojelulaki ei tällä hetkellä tarjoa riittävää konkreettista tukea valvontaviranomaisille muun muassa puutteellisten menettelysäännösten vuoksi. Terveydensuojelulain kokonaisuudistuksessa ja ohjauksen organisoinnissa täytyy huomioida myös hyvinvointialueet ja mahdollinen ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto hyvinvointialueille.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisrakenteiden uudistaminen
Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300

Alkoholilakia, tupakkalakia ja terveydensuojelulakia koskevat ehdotukset sekä ammattihenkilölait (ammattioikeuksien myöntäminen)
Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500

Ammattihenkilölait (ammattihenkilöiden valvonta)
Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404