EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettu lähihoitaja

Valvira myöntää oikeuden käyttää lähihoitajan nimikesuojattua ammattinimikettä sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Ilman Valviran myöntämää rekisteröintiä heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valvira rekisteröi lähihoitajia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin (Terhikki ja Suosikki). Lähihoitajan nimikesuojausta ei voida myöntää sairaanhoitajan koulutuksen perusteella.

Ammattioikeuden hakeminen

Täytä hakemuslomake (pdf). Ilmoita lomakkeella, haetko rekisteröintiä sosiaali- vai terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tai molempiin.

Lähetä hakemus liitteineen postilla Valviraan. Kaikkien asiakirjojen toimittaminen heti hakemuksen liitteenä nopeuttaa hakemusprosessia. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki asiakirjat ja selvitykset ovat saapuneet Valviraan. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä etukäteen sähköpostilla. Se hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Toimita alla luetellut liiteasiakirjat (1–4) virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postilla Valviraan.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 1. Passi, EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti, muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Tutkintotodistus sekä oppilaitoksesi virallinen sähköpostiosoite ja maapostiosoite.
  Jos ilmoitat yhteystiedot, Valvira voi tarkastaa tutkintosi oikeellisuuden. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoja suoraan oppilaitoksestasi, sinun pitää toimittaa tutkintotodistus Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä vahvistettuna. Virallisesti oikeaksi todistettua kopiota ei tarvitse toimittaa, jos Valvira tarkastaa tutkintosi suoraan oppilaitoksestasi.
  TAI
  Tutkintotodistus Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä koulutusvaltiossa laillistettuna. Menettelyn tulee todistaa tutkintotodistuksen allekirjoittaneen henkilön asema ja oikeus allekirjoittaa kyseinen asiakirja. Varmistaaksesi, miten tutkintotodistus tulisi laillistaa koulutusmaassasi, ota yhteys koulutusmaasi ulkoministeriöön tai vastaavaan tahoon. 
 3. Tutkintotodistuksen liite (esimerkiksi transcript of records, academic transcript)
 4. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Good Standing). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. Jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, toimita edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia tai muu luotettava selvitys asiasta.
 5. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2-4 mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.
 6. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.
 7. Todistus riittävästä kielitaidosta.
  Valvira voi antaa määräyksen lisäopinnoista ilman kohdissa 4 ja 7 mainittuja liitteitä, mutta ne ovat pakollisia laillistuksen saamiseksi. Tämä tarkoittaa, että asiakirjat pitää toimittaa viimeistään lopullisen nimikesuojaushakemuksen yhteydessä, kun olet suorittanut vaadittavat lisäopinnot tai korvaavat toimenpiteet (sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe).

  Seuraavat kohdissa 8–10 mainitut liitteet eivät välttämättä ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten. Hakemuksen arvioimiseksi tarvitaan tarpeeksi kattavat koulusta koskevat tiedot, joiden avulla mahdolliset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen voidaan määrittää.
  Liitteet tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU-/ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postitse Valviraan.
 8. Oppilaitoksen antama selvitys, josta käy tarkemmin ilmi tutkintosi kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät.
  Mikäli oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, pitää oppilaitoksen erikseen vahvistaa, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle. Mahdollisimman tarkkojen koulutustietojen toimittaminen on etusi mukaista, kun Valvira vertaa suoritetun koulutuksen sisältöä vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.
 9. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta.
  Työtodistusten pitää olla työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 10. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta.
 11. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kaikista yllä mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, sinun pitää lähettää Valviraan korvaavat muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.