EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettu psykoterapeutti

Psykoterapeutin nimikkeen käyttäminen Suomessa edellyttää nimikesuojauksen rekisteröintiä Valviran rekisteriin. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä sekä Suomessa että ulkomailla kouluttautuneille psykoterapeuteille. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Ilman Valviran myöntämää rekisteröintiä heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Psykoterapeutin nimikkeen saaminen Suomessa edellyttää:

 • soveltuvaa taustakoulutusta
 • taustatyökokemusta
 • psykoterapeutin koulutusta

Psykoterapeutin koulutusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin arvioidaan myös taustakoulutus ja työkokemus ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista. Arviointia varten pyydämme koulutuksestasi asiantuntijalausunnon Suomessa toimivalta yliopistolta, joka kouluttaa psykoterapeutteja. Saadun lausunnon perusteella Valvira määrittelee mahdolliset lisäopintovaatimukset.

Ammattioikeuden hakeminen

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen postilla Valviraan. Kaikkien asiakirjojen toimittaminen heti hakemuksen liitteenä nopeuttaa hakemusprosessia. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä etukäteen sähköpostilla. Se hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Toimita alla luetellut liiteasiakirjat (1–5) virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa (dvv.fi) tai muussa EU- tai ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postilla Valviraan.

Liitä hakemukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

 1. Passi, EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti, muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Tutkintotodistukset taustakoulutuksesta ja psykoterapeuttikoulutuksesta sekä oppilaitoksesi virallinen sähköpostiosoite ja maapostiosoite
  Jos ilmoitat yhteystiedot, Valvira voi tarkastaa tutkintosi oikeellisuuden. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Virallisesti oikeaksi todistettua kopiota ei tarvitse toimittaa, jos Valvira tarkastaa tutkintosi suoraan oppilaitoksestasi. Jos Valvira ei saa tarkistettua tutkintoasi suoraan oppilaitoksestasi, sinun pitää toimittaa tutkintotodistus Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä vahvistettuna.
  TAI
  Laillista alkuperäiset tutkintotodistukset taustakoulutuksesta ja psykoterapeuttikoulutuksesta Apostille- tai Grand Legalisation -menettelyllä koulutusvaltiossasi. Menettelyn pitää todistaa tutkintotodistuksen aitous. Varmista koulutusmaasi ulkoministeriöstä tai vastaavalta taholta, miten tutkintotodistuksesi laillistetaan.
 3. Tutkintotodistuksen liitteet taustakoulutuksesta ja psykoterapeuttikoulutuksesta (esimerkiksi transcript of records, academic transcript)
 4. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Good Standing). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus on toimitettava kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. Jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, toimita edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia tai muu luotettava selvitys asiasta.
 5. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2-4 mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.
 6. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.
 7. Todistus riittävästä kielitaidosta.
  Katso tarkempia tietoja kielitaitovaatimuksista verkkosivultamme.

  Valvira voi antaa määräyksen lisäopinnoista ilman kohdissa 4 ja 7 mainittuja liitteitä, mutta ne ovat pakollisia laillistuksen saamiseksi. Tämä tarkoittaa, että asiakirjat tulee toimittaa viimeistään lopullisen laillistushakemuksen yhteydessä, kun olet suorittanut vaadittavat lisäopinnot.

  Seuraavat kohdissa 8–11 mainitut liitteet eivät välttämättä ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten. Hakemuksen arvioimiseksi tarvitaan tarpeeksi kattavat koulusta koskevat tiedot, joiden avulla mahdolliset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen voidaan määrittää.
  Liitteet tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU-/ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita jäljennökset julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postitse Valviraan.
 8. Oppilaitoksen antama tarkempi kuvaus opintosuoritusotteella luetelluista kursseista ja harjoitteluista (kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät). Myös kurssikuvauksia taustakoulutuksesta suositellaan, jos koulutukseen on sisältynyt 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja. Yliopiston antamaa asiantuntijalausuntoa varten on tuotava esiin, milloin soveltuva pohjakoulutus on suoritettu loppuun, ja milloin varsinainen psykoterapeuttikoulutus on alkanut.
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, oppilaitoksen on erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle.
 9. Todistus vähintään 30 opintopisteen laajuisista psykologian tai psykiatrian opinnoista, jos opinnot eivät ole sisältyneet taustakoulutukseesi.
 10. Työtodistukset taustatyökokemuksesta mielenterveyspalveluissa.
  Työtodistusten on oltava työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 11. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta.
  Työtodistusten on oltava työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 12. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta.
 13. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kaikista yllä mainituista asiakirjoista.
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, sinun pitää lähettää Valviraan korvaavat muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.