Psykoterapeut utbildad utanför EU- eller EES-stater

För användning av beteckningen psykoterapeut krävs registrering av skydd av yrkesbeteckningen i Valviras register. Valvira beviljar på ansökan rätten att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut för psykoterapeuter som utbildats både i Finland och utomlands. Också andra personer som har fullgod utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Utan registrering som beviljas av Valvira har de dock inte rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning.

För erhållande av beteckningen psykoterapeut i Finland krävs:

 • lämplig bakgrundsutbildning
 • arbetserfarenhet
 • psykoterapeututbildning

Psykoterapeutens utbildning bedöms som en helhet, varvid också bakgrundsutbildningen och arbetserfarenheten bedöms innan man söker sig till psykoterapeututbildningen. För bedömningen ber vi om ett expertutlåtande om din utbildning från ett universitet i Finland som utbildar psykoterapeuter. På basis av det mottagna utlåtandet fastställer Valvira eventuella ytterligare studiekrav.

Ansökan om yrkesrättighet

Fyll i ansökningsblanketten (pdf).  Skicka ansökan och bilagor per post till Valvira. Att lämna in samtliga handlingar som bilagor redan då ansökan lämnas påskyndar ansökningsprocessen. Skicka inte ansökan eller bilagorna i förväg per e-post. Detta fördröjer handläggningen av ansökan.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Lämna in de bifogade handlingar som anges nedan (1–5) som officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Också kopior med ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg som utfärdats av notarius publicus i ett land utanför EU eller EES godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan:

 1. Pass, identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området, främlingspass eller resedokument för flykting (handling som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensbevis över bakgrundsutbildning och psykoterapeututbildning samt läroanstaltens officiella e-postadress och postadress
  Om du anmäler kontaktuppgifterna kan Valvira kontrollera behörigheten för din examen. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Officiellt bestyrkta kopior behöver inte lämnas in om Valvira kontrollerar din examen direkt med din läroanstalt. Om Valvira inte kan kontrollera din examen direkt av din läroanstalt, ska du lämna ett examensbevis bestyrkt med ett Apostille- eller Grand Legalisation -förfarande
  ELLER
  Legalisera de ursprungliga examensbevisen från bakgrundsutbildningen och psykoterapeututbildningen genom ett Apostille- eller Grand Legalisation -förfarande i ditt utbildningsland. Förfarandet ska styrka äktheten för ditt examensbevis. Försäkra hos utrikesministeriet eller motsvarande instans i ditt utbildningsland hur ditt examensbevis legitimeras.
 3. Bilagor till examensbetyget om bakgrundsutbildningen och psykoterapeututbildningen (exempelvis transcript of records, academic transcript)
 4. Bevis på att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits (till exempel Certificate of Good Standing). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Beviset ska lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. Om du har utövat yrket i ett land som inte registrerar dessa yrkesutövare, ska du lämna ett intyg från den behöriga myndigheten i landet om att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller någon annan tillförlitlig förklaring. 
 5. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–4.
  Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.
 6. Fritt formulerat samtycke till att Valvira vid behov kan skicka dina ansökningshandlingar till en finländsk läroanstalt för ett avgiftsbelagt sakkunnigutlåtande på din bekostnad.
 7. Intyg över tillräckliga språkkunskaper.
  Läs mer om språkkraven på vår webbplats.

  Valvira kan bestämma om kompletterande studier utan de bilagor som nämns i punkterna 4 och 7, men de är obligatoriska för att få legitimation. Det innebär att handlingarna ska lämnas in senast i samband med den slutliga ansökan om legitimation efter att du har slutfört de kompletterande studier som krävs.

  De bilagor som nämns i punkterna 8–11 är inte nödvändigtvis obligatoriska, men rekommenderade, eftersom de kan vara nödvändiga för sakkunnigutlåtandet. För att ansökan kan granskas behövs sådana uppgifter om utbildningen att eventuella skillnader jämfört med den utbildning som krävs i Finland kan fastställas.
  Bilagorna ska lämnas in som officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland  eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Också kopior med ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg som utfärdats av notarius publicus i ett land utanför EU eller EES godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.
 8. Mer detaljerad beskrivning från läroanstalten av de kurser och den praktik inom som finns på utdraget över studieprestationer (kursernas kompetensmål, innehåll och timantal samt verksamhetsmiljöer och uppgifter för praktik). Även kursbeskrivningar av bakgrundsutbildningen rekommenderas, om utbildningen har omfattat studier inom psykologi eller psykiatri motsvarande 30 sp. För ett sakkunnigutlåtande av ett universitet ska det framgå när den lämpliga grundutbildningen har slutförts och när den egentliga psykoterapeututbildningen har inletts.
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten separat bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira.
 9. Intyg över studier i psykologi eller psykiatri som omfattar minst 30 studiepoäng, om studierna inte har ingått i din bakgrundsutbildning.
 10. Arbetsintyg över bakgrundserfarenhet inom mentalvårdstjänster. Arbetsintygen ska vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter och anställningens längd ska framgå av intygen.
 11. Arbetsintyg som visar utövande av yrket under tiden efter examen. Arbetsintygen ska vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter och anställningens längd ska framgå av intygen.
 12. Intyg om ytterligare och kompletterande utbildning relaterad till yrket.
 13. Översättningar till finska, svenska eller engelska av alla ovannämnda handlingar

Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan ska du skicka in ersättande handlingarna som uppfyller Valviras formkrav på handlingarna. Detta fördröjer behandlingen av ansökan avsevärt.