EU- tai ETA-valtiossa koulutettu psykoterapeutti

Psykoterapeutin nimikkeen käyttäminen Suomessa edellyttää nimikesuojauksen rekisteröintiä Valviran rekisteriin. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä sekä Suomessa että ulkomailla kouluttautuneille psykoterapeuteille. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Ilman Valviran myöntämää rekisteröintiä heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Psykoterapeutin nimikkeen saaminen Suomessa edellyttää:

 • soveltuvaa taustakoulutusta
 • taustatyökokemusta
 • psykoterapeutin koulutusta

Psykoterapeutin koulutusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin arvioidaan myös taustakoulutus ja työkokemus ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista. Arviointia varten pyydämme koulutuksestasi asiantuntijalausunnon Suomessa toimivalta yliopistolta, joka kouluttaa psykoterapeutteja. Saadun lausunnon perusteella Valvira määrittelee mahdolliset lisäopintovaatimukset.

Ammattioikeuden hakeminen

Täytä hakemuslomake (pdf). Merkitse hakemukseen hakemasi ammattinimike, henkilötiedot sekä yhteystietosi. Henkilötiedoissa sinun pitää kertoa vähintään nimesi ja syntymäaikasi.

Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postilla. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan. Kaikkien asiakirjojen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä nopeuttaa hakemusprosessia. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä sekä sähköpostilla että postilla. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 1. Passi tai EU- tai ETA-valtiossa myönnetty henkilökortti (henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja). Lue ohjeet verkkosivultamme, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Tutkintotodistus (diplomi) ja sen liite taustakoulutuksesta (esim. diploma supplement, academic transcript)
 3. Vapaamuotoinen suostumus sille, että Valvira voi tarvittaessa toimittaa hakemusasiakirjasi suomalaiseen oppilaitokseen sinulle maksullista asiantuntijalausuntoa varten.

  Kohdissa 4 ja 8–10 mainitut liitteet eivät välttämättä ole pakollisia, mutta suositeltavia, koska ne voivat olla tarpeen asiantuntijalausuntoa varten. Hakemuksen arvioimiseksi tarvitaan tarpeeksi kattavat koulusta koskevat tiedot, joiden avulla mahdolliset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen voidaan määrittää.
 4. Oppilaitoksen antama tarkempi kuvaus taustakoulutuksen opintosuoritusotteella luetelluista kursseista ja harjoitteluista (kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät). Yliopiston antamaa asiantuntijalausuntoa varten on tuotava esiin, milloin soveltuva pohjakoulutus on suoritettu loppuun, ja milloin varsinainen psykoterapeuttikoulutus on alkanut.
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, oppilaitoksen on erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle.
 5. Todistus vähintään 30 opintopisteen laajuisista psykologian tai psykiatrian opinnoista, jos opinnot eivät ole sisältyneet taustakoulutukseesi.
 6. Työtodistukset taustatyökokemuksesta. Työtodistusten pitää olla työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 7. Tutkintotodistus ja sen liite psykoterapeuttikoulutuksesta (esimerkiksi diploma supplement, academic transcript)
 8. Oppilaitoksen antama tarkempi kuvaus varsinaisen psykoterapeuttikoulutuksen opintosuoritusotteella luetelluista kursseista ja harjoitteluista (kurssien osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät sekä harjoittelujen toimintaympäristöt ja tehtävät) psykoterapeuttikoulutuksesta. Yliopiston antamaa asiantuntijalausuntoa varten on tuotava esiin, milloin soveltuva pohjakoulutus on suoritettu loppuun, ja milloin varsinainen psykoterapeuttikoulutus on alkanut.
  Toimita todistukset varsinaiseen psykoterapeuttikoulutukseen kuuluneista työnohjauksista (tuntimäärät, ajankohdat) ja omasta koulutuspsykoterapiasta (siten, että edellä mainittujen lisäksi ilmenee koulutuspsykoterapiasuuntaus).
  Jos oppilaitos toimittaa koulutusta koskevan yleisen opinto-ohjelman, oppilaitoksen on erikseen vahvistettava, että olet suorittanut kyseiset opintojaksot. Oppilaitos voi toimittaa selvityksen sähköpostitse Valviralle.
 9. Työtodistukset ammatissa toimimisesta valmistumisen jälkeiseltä ajalta. Työtodistusten on oltava työnantajan laatimia ja niistä on käytävä ilmi vähintään hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 10. Todistus ammattiin liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta.
 11. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Current Professional Status). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia.
  Valvira voi tarkistaa tiedot suoraan EU- ja ETA-valtioiden toimivaltaisilta viranomaisilta, eikä sinun tarvitse toimittaa tätä asiakirjaa. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoa toimivaltaiselta viranomaiselta, sinun pitää toimittaa kyseinen todistus itse.
 12. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 2-11 mainituista asiakirjoista
  Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.
 13. Todistus riittävästä suomen tai ruotsin kielitaidosta.
  Katso tarkempia tietoja kielitaitovaatimuksista verkkosivultamme. Ilman osoitusta kielitaidosta Valvira voi ainoastaan tunnustaa ammattipätevyyden. Tämä edellyttää, että olet EU-/ETA-kansalainen tai siihen rinnastettava, ja olet suorittanut koulutuksesi EU-/ETA-maassa. Ammattipätevyyden tunnustaminen ei oikeuta toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä tai käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä Suomessa. Lue lisää ammattipätevyyden tunnustamisesta verkkosivultamme.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.