Psykoterapeut som utbildats i en EU- eller EES-stat

För användning av beteckningen psykoterapeut i Finland krävs registrering av skydd av yrkesbeteckningen i Valviras register. Valvira beviljar på ansökan rätten att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut för psykoterapeuter som utbildats både i Finland och utomlands. Också andra personer som har fullgod utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Utan registrering som beviljas av Valvira har de dock inte rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning.

För erhållande av beteckningen psykoterapeut i Finland krävs:

 • lämplig bakgrundsutbildning
 • bakgrundsarbetserfarenhet
 • psykoterapeututbildning

Psykoterapeutens utbildning bedöms som en helhet, varvid också bakgrundsutbildningen och arbetserfarenheten bedöms innan man söker sig till psykoterapeututbildningen. För utvärderingen ber vi om ett expertutlåtande om din utbildning av ett universitet i Finland som utbildar psykoterapeuter. På basis av det mottagna utlåtandet fastställer Valvira eventuella ytterligare studiekrav.

Ansökan om yrkesrätt

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Ange i ansökan den yrkesbeteckning som du ansöker om, dina personuppgifter och kontaktuppgifter. I personuppgifterna ska du ange åtminstone ditt namn och födelsedatum.

Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira. Att lämna in samtliga handlingar som bilagor redan då ansökan lämnas påskyndar ansökningsprocessen. Skicka inte ansökan eller bilagor både via e-post och post. Detta fördröjer handläggningen av ansökan.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 1. Pass eller identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området (handling som bevisar identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensbevis (diplom) och dess bilaga om bakgrundsutbildning (exempelvis diploma supplement, academic transcript). 
 3. Fritt formulerat samtycke till att Valvira vid behov kan skicka dina ansökningshandlingar till en finländsk läroanstalt för ett avgiftsbelagt sakkunnigutlåtande på din bekostnad.

  De bilagor som nämns i punkterna 4 och 8–10 är inte nödvändigtvis obligatoriska, men rekommenderas, eftersom de kan vara nödvändiga för sakkunnigutlåtandet. För att ansökan kan granskas behövs sådana uppgifter om utbildningen att eventuella skillnader jämfört med den utbildning som krävs i Finland kan fastställas. 
 4. Mer detaljerad beskrivning från läroanstalten av de kurser och den praktik inom bakgrundsutbildningen som finns på läroanstaltens utdrag över studieprestationer (kursernas kompetensmål, innehåll och timantal samt verksamhetsmiljöer och uppgifter för praktik). För ett sakkunnigutlåtande av universitetet ska framhållas när lämplig grundutbildning har slutförts och när den egentliga psykoterapeututbildningen har inletts.
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten separat bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira. 
 5. Intyg över studier i psykologi eller psykiatri som omfattar minst 30 studiepoäng, om studierna inte har ingått i din bakgrundsutbildning.
 6. Arbetsintyg över bakgrundserfarenhet. Arbetsintygen måste vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter samt anställningens längd ska framgå av intygen.
 7. Examensbevis för psykoterapeututbildningen jämte bilagor (till exempel diploma supplement, academic transcript). 
 8. Mer detaljerad beskrivning från läroanstalten av de kurser och den praktik inom den egentliga psykoterapeututbildningen som finns på läroanstaltens utdrag över studieprestationer (kursernas kompetensmål, innehåll och timantal samt verksamhetsmiljöer och uppgifter för praktik). För ett sakkunnigutlåtande av universitetet ska framhållas när lämplig grundutbildning har slutförts och när den egentliga psykoterapeututbildningen har inletts.
  Leverera intyg över den arbetshandledning som har ingått i psykoterapeututbildningen (antal timmar, tidpunkter) och den egna utbildningspsykoterapin (av vilka förutom det ovan nämnda framgår även en inriktning i utbildningspsykoterapi).
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten separat bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira.
 9. Arbetsintyg som visar utövande av yrket under tiden efter examen. Arbetsintygen ska vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter och anställningens längd ska framgå av intygen.
 10. Intyg om ytterligare och kompletterande utbildning relaterad till yrket.
 11. Intyg över att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Current Professional Status). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket.
  Valvira kan kontrollera uppgifterna direkt hos de behöriga myndigheterna i EU- och EES-staterna och du behöver inte lämna in detta dokument. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Om Valvira inte får uppgifterna från den behöriga myndigheten, måste du lämna in intyget i fråga själv.
 12. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–11
  Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.
 13. Intyg över tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska.
  Läs mer om språkkraven på vår webbplats. Utan intyg över språkkunskaper kan Valvira endast godkänna yrkeskvalifikationer. Det här förutsätter att du är en EU-/EES-medborgare eller därmed jämförbar och har genomfört din utbildning i ett EU-/EES-land. Ett godkännande av yrkeskvalifikationer ger inte personen rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller att använda en skyddad yrkesbeteckning i Finland. Läs mer om godkännande av yrkeskvalifikationer.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan, kommer detta att avsevärt fördröja behandlingen av ansökan.