Muista rekrytoidessasi tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ja opiskelijan ammattioikeus 

Julkaisuajankohta 20.12.2023 9.39
Uutinen
Lääkäri mittaa henkilön verenpainetta.

Valvira muistuttaa, että työnantajien pitää varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajantasainen ammatinharjoittamisoikeus eli oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä.

Ammattihenkilön ammattipätevyyden voi tarkistaa kätevästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä tai JulkiSuosikista. Rekisterien tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Huomioi, että samannimisiä ammattihenkilöitä saattaa olla useampia. 

Lähihoitaja on ainoa ammatti, joka voidaan rekisteröidä sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Tästä syystä työnantajan pitää varmistaa, että henkilöllä on toimipaikan ja työtehtävien mukainen oikeus joko lähihoitaja (terveydenhuolto) tai lähihoitaja (sosiaalihuolto) tai molemmat. Voit lukea lisää sosiaali- ja terveydenhuollon nimikkeiden käytöstä Valviran verkkosivuilta.

Opiskelijan oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä

Valvira rekisteröi ainoastaan lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijoiden opiskelijatiedot. Ulkomailla kyseisiä aloja opiskelevat voivat työskennellä tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä Suomessa vasta, kun heidät on rekisteröity Suomen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Muiden kuin edellä mainittujen sosiaali- ja terveydenhuollon alojen opiskelija voi toimia tilapäisesti opiskelemansa ammatin tehtävissä, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa kyseisen koulutuksen opinnoistaan. 

Opiskelija toimii aina laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena, eikä hänellä ole oikeutta työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisätietoja opiskelijoiden oikeuksista ja ohjaajien velvollisuuksista voit lukea Valviran verkkosivuilta.

Nimikesuojatuissa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä voivat toimia muutkin kuin kyseiseen ammattiin opiskelevat henkilöt. Kun työnantaja palkkaa henkilön nimikesuojatun ammattihenkilön tehtäviin, hän vastaa, että valitulla henkilöllä on edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä. Lisätietoa sosiaalihuollon ammatteihin opiskelevien osalta verkkosivuillamme. 

Työnantajan pitää opiskelijaa rekrytoidessaan huolehtia seuraavista asioista:

  • Arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset.
  • Arvioida opiskelijan kielellinen valmius toimia tehtävässä, jos palkattavan opiskelijan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi.
  • Määritellä etukäteen riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet.
  • Varmistaa, että opinnot on suoritettu hyväksytysti. Henkilö ei ole opiskelija, jos opinnot ovat jääneet kesken tai hän ei ole jostakin muusta syystä oppilaitoksessa kirjoilla. 
  • Nimettävä opiskelijalle kirjallisesti ohjaaja toimintayksikössä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa opiskelija ei ole palvelussuhteessa toimintayksiköön vaan työskentelee esimerkiksi vuokrafirman kautta. 
  • Varmistua, että potilaalle tai asiakkaalle ei synny virheellistä käsitystä opiskelijan osaamisesta, koulutuksesta tai asemasta. 

Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, toimintayksikön on itse arvioitava yllä mainitut seikat. Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Oikeus toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä päättyy, kun valmistumisesta on kulunut 30 päivää. Valvira ei saa tietoa ulkomailla kouluttautuvien valmistumisesta, ja tämän takia oikeus voi virheellisesti näkyä rekisterissä vielä 30 päivän jälkeen.

Jos henkilö on valmistunut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja suorittaa nyt Valviran määräämiä lisäopintoja tai harjoitteluita, hänellä ei ole oikeutta tilapäisesti työskennellä opiskelemansa ammatin tehtävissä.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille löytyy verkkosivuiltamme.

Lisätietoa: 

ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, p. 0295 209 561 (yliopistokoulutukset)
ryhmäpäällikkö Jenni Kangas, p. 0295 209 532 (AMK ja toisen asteen koulutukset)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet Sosiaali- ja terveydenhuolto