Valvira håller på att fatta ett beslut om ansökningar om yrkesrättigheter för personer som utexaminerats från universitetet UWE Bristol

Utgivningsdatum 19.9.2023 14.44 | Publicerad på svenska 27.9.2023 kl. 14.32
Nyhet
Ihminen istuu sohvalla kädet ristissä. Toinen ihminen pitää käsissään lomaketta.

Valvira fortsätter att behandla ansökningar om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut. Ansökningarna gäller utbildningen Solution Focused Therapy som Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy organiserat med det brittiska universitetet University of the West of England Bristol. Utbildningen bedöms vid Valvira på nytt efter att högsta förvaltningsdomstolen återförvisat ärendet för att behandlas av Valvira.

Valvira har undersökt de utredningar i ärendet som står till förfogande och anser att verket har fått en tillräcklig utredning i ärendet för att kunna fatta beslut. Ett separat utlåtande av ett finländskt universitet om yrkeskompetensen i utbildningen i fråga är således inte nödvändigt. Valvira hör de sökande och fattar därefter beslut om ärendet.

Valvira tillhandahåller rådgivning och handledning till sökande i skötsel av förvaltningsärenden – Det egentliga ärendet avgörs genom ett överklagbart beslut

Valvira har fått många förfrågningar om ansökningar om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut. I förfrågningarna har man bett om ett ställningstagande avseende ärenden som avgörs genom ett beslut om utbildningen som Valvira kommer att fatta.

Myndigheter är skyldiga att ge råd om skötsel av förvaltningsärenden, men förvaltningsärenden kan inte avgöras i diskussioner. Det egentliga ärendet avgörs genom ett överklagbart beslut. Allmänna kontakter som gäller utbildningen ska skickas till [email protected]. Kompletteringar till ansökan ska skickas till Valviras registratorskontor på [email protected].

Innan ärendet avgörs ser Valvira över samtliga omständigheter som uppdagats i ärendet och beslutar vilka omständigheter som är väsentliga med tanke på att avgöra ärendet. Innan beslut fattas ges de som ansöker om rätt till skyddad yrkesbeteckning hos Valvira tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. Därefter fattar Valvira i ärendet ett överklagbart beslut där ärendet motiveras och avgörs. Enligt en preliminär uppskattning fattas de slutliga besluten i början av 2024.
 
Vanliga frågor om bedömning av utbildningen Solution Focused Therapy

Mer information: Direktör Jussi Holmalahti, 0295 209 50

Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården