Valvira vastaa keskusteluun, joka koskee opiskelijoita tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä

Julkaisuajankohta 23.10.2023 17.28
Uutinen
Sosiaalityöntekijä asiakkaan kanssa.

Tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä työskenteleviä opiskelijoita koskeva Valviran verkkosivuilla oleva ohje on aiheuttanut kritiikkiä hyvinvointialueilla, koska sosiaalityöntekijöitä ja heidän sijaisiaan on vaikea saada. Ohjetta on hyvinvointialueilla pidetty liian tiukkana ja lain vastaisena. Hyvinvointialueet katsovat, että Valvira on yllättäen muuttanut ja tiukentanut ohjeistustaan.

Tilapäisiä sosiaalityöntekijöitä koskevassa valvontaviranomaisten ohjauksessa on mahdollisesti ollut epäyhtenäisiä tulkintoja, mitä nyt selvitämme”, sanoo johtaja Helena Mönttinen.

Ohjauksen yhtenäistämiseksi Valviran verkkosivuilla oleva teksti vastaa nyt lainsäädäntöä ja Valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisua. Sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö voi toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti enintään vuoden ajan. Edellytyksenä on, että hän on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun ja että hän toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Sosiaalityöntekijällä on laissa säädettyjä velvollisuuksia ja vastuita, jotka vaativat erityistä osaamista ja ammattitaitoa ja näihin liittyvää, asiakkaan oikeusturvan sekä perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkittävää päätöksentekovaltaa.

Ellei jotain tehtävää ole erikseen säädetty tietyn sosiaalihuollon ammattihenkilön hoidettavaksi, työnantajat voivat järjestää työt joustavasti henkilöstön koulutuksen, osaamisen ja ammattitaidon mukaan. Palvelujen laadusta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaa viime kädessä työnantaja.

Lisätietoja:

Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404

Sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä toimiminen tilapäisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet