Register över sekundära driftmiljöer

Valvira upprätthåller ett offentligt register över anmälda sekundära driftmiljöer som uppfyller kraven på informationssäkerhet och dataskydd. Myndigheterna använder registret bland annat för handläggning av tillstånd för sekundär användning samt för övervakningsuppgifter.

Organisationer som utför analys av material i enlighet med lagen om sekundär användning kan dessutom kontrollera i registret att tjänsteleverantörens driftsmiljö har ett gällande lagstadgat kravenlighetsintyg över informationssäkerheten. Intyget över kravenligheten i informationssäkerheten förutsätts i driftsmiljöer, där material analyseras för de syften som anges i lagen om sekunder användning och för vilka tillstånd krävs. Dessa syften är vetenskaplig forskning, statistikföring, myndighetens planerings- och utredningsuppgifter samt beredning av undervisningsmaterial.

Det offentliga registret för sekundära driftsmiljöer Toini (excel, uppdaterat den 5.6.2023) (på svenska)  

Anmälan till registret

Innan de tas i bruk ska driftmiljöer för sekundär användning anmälas till det register som Valvira upprätthåller. När en driftmiljö har beviljats ett intyg om överensstämmelse av ett bedömningsorgan för informationssäkerhet ska den tjänsteleverantör som tillhandahåller driftmiljön anmäla den till registret. Bedömningen av informationssäkerheten förutsätter att tjänsteleverantören vidtar förberedelser. I bedömningen behandlas på ett omfattande sätt organisationens informationssäkerhet, så tillräckligt med tid behövs för bedömningen.

Med tjänsteleverantör avses en aktör som erbjuder sina kunder tjänster i anslutning till en informationssäker driftmiljö. Om driftmiljön omfattar en helhet där flera olika tjänsteleverantörer är delaktiga anmäls till registret en tjänsteleverantör med FO-nummer eller VAT-kod som representerar helheten. Tjänsteleverantörerna ansvarar sinsemellan för sina egna avtals- och ansvarsförhållanden. Valvira sköter styrnings- och övervakningsåtgärder tillsammans med en tjänsteleverantör som anmälts till registret. En tjänsteleverantör som anmäler sig till registret meddelar en kontaktperson vid registreringen.

Skicka en anmälan till registret via vår tjänst för skyddad e-post

Vanliga frågor om registrering av driftmiljöer för sekundär användning