Akutvården ska undersöka patienten noggrant och konsultera en läkare innan ett beslut fattas om att inte transportera patienten till sjukhuset

Utgivningsdatum 13.10.2023 15.43 | Publicerad på svenska 19.10.2023 kl. 12.37

En anhörig klagade till Valvira över situationen där en äldre patient med flera sjukdomar som led av andningssvårigheter inte transporterades till sjukhuset. Patienten hade tidigare konstaterats ha en coronainfektion. Ambulansen besökte patienten tre gånger och efter det sista besöket transporterades patienten till sjukhuset. Patienten avled tre dagar senare. Valvira konstaterade att den akutvård patienten fick de två första gångerna inte till alla delar varit ändamålsenlig.

Diarienummer: V/28575/2022
Datum för avgörande: 10.5.2023

En äldre patient hade konstaterats ha en coronainfektion. Akutvården larmades till patienten på grund av förvärrad hosta och andningssvårigheter. Enligt mätningarna var organens grundläggande funktion nästan normal, men blodtrycket mättes inte. Patienten kände att hen klarade sig hemma och det bara var hosta som ansträngde lungorna och bröstmusklerna. Patienten stannade hemma och fick instruktioner om att ta paracetamol och blåsa i en PEP-flaska.

Symtomen fortsatte och tre dagar senare larmades akutvården till patienten på nytt. Under mottrycksblåsningar fick patienten andningssvårigheter och svimmade för en stund. I mättningarna av organens grundläggande funktion var syremättnaden i blodet lägre än tidigare, men mättnaden förbättrades något med patientens egna luftrörsöppnande läkemedel. Patienten upplevde att hens allmäntillstånd var bättre än under de tidigare dagarna och ville inte åka till hälsovårdscentralen. Patienten stannade hemma och fick instruktionen om att ta luftrörsöppnande medicin enligt anvisningen. Patienten fick instruktionen att ringa nödnumret om ytterligare medvetslöshet skulle inträffa eller hälsan försämrades.

Två dagar senare kom en ambulans till patienten. Patienten hade svårt att andas, syremättnaden i blodet var mycket låg och patienten orkade inte röra sig. Efter en läkarkonsultation transporterades hen till sjukhuset, där hen trots vården avled tre dagar senare. Som en direkt och primär dödsorsak antecknades covid-19.

Ärendets avgörande

Valvira konstaterade att den akutvård patienten fick på de två första gångerna inte till alla delar varit ändamålsenlig. För att säkerställa utgångspunkterna till beslutet och för att få eventuella ytterligare instruktioner om vården uppmärksammade Valvira akutvårdaren som var med på det första besöket med tanke på framtida åtgärder om att vårdaren ska konsultera en läkare innan ett beslut fattas om att inte transportera en äldre patient med andningssvårigheter till vård. Vårdaren borde dessutom ha mätt patientens blodtryck.

Vid den andra gången akutvården besökte patienten uppträdde medvetslöshet som ett ytterligare symptom. Det skulle ha varit ändamålsenligt att vårdarna föreslagit för patienten att hen skulle transporteras för vidare undersökningar eller minst att en läkare konsulterats om situationen. Dessutom borde ett EKG ha tagits på patienten. Valvira gav akutvårdarna en anmärkning med tanke på den framtida verksamheten om att undersökning och bedömning av transportbehovet av en äldre patient med försämrad andningsfunktion ska utföras noggrant och på tillbörligt sätt.

I sitt beslut konstaterade Valvira dock att patienten hade en allvarlig infektion och man kan inte med säkerhet kan bedöma om sjukdomens förlopp skulle ha kunnat avsevärt påverkas eller om döden skulle ha kunnat förhindras genom att handla på ett annat sätt. Patientens höga ålder, allvarliga underliggande sjukdomar och brist på vaccinationsskydd hade försvagat patientens förmåga att klara av infektionen.

Motiveringar till avgörandet

Patienten har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade metoder enligt sin utbildning, som hen hela tiden ska sträva efter att komplettera. I sin yrkesutövning ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården jämlikt beakta yrkesutövningens nytta och eventuella risker för patienten.

Andningssvårigheter hos en patient på akutvård är kända risksymtom för vilka patienten bör undersökas grundligt och i regel transporteras till jourmottagningen. Om patienten inte transporteras till vård, bör en läkare konsulteras. En legitimerad läkare beslutar om patientens medicinska undersökning, diagnos och därtill anknuten behandling.

Lagstiftning

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 §.
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 15 § och 22 §
Förvaltningslagen (434/2003) 53 c §

Referat av beslut