Akutvården utfördes korrekt i en situation där en patient med neurologiska symtom inte transporterades till vård

Utgivningsdatum 20.10.2022 13.38 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 12.59

Den klagande besvärade sig mot akutvårdens beslut att inte transportera hens närstående med synstörningar till sjukhuset. Patienten avled senare samma dag. Valvira konstaterade att inga fel eller försummelser i akutvårdens agerande hade begåtts. Valvira konstaterade i sitt avgörande att akutvården utförde lämpliga och tillräckligt omfattande undersökningar av patienten.

Diarienummer: V/3816/2021
Datum för avgörande: 22.3.2022

Händelseförlopp

En ung vuxen med astma upplevde synstörningar när hen vaknade, varpå en anhörig ringde nödcentralen. Patienten hade haft feber från och till under de föregående dagarna och hade också kräkts samma dag. Akutvården gjorde en grov neurologisk undersökning som visade på normala fynd. Akutvården fattade beslutet om att avstå från transport i samförstånd med patienten utan att rådfråga en läkare. Akutvårdarna misstänkte att tillståndet möjligen berodde på migrän med aura och instruerade patienten att omedelbart uppsöka närmaste hälsostation tillsammans med en följeslagare för vidare undersökningar. De rekommenderade också ett coronatest.

Senare samma dag hittades patienten livlös av en anhörig som larmade ambulansen. Den anhöriga inledde lekmannaåterupplivning. Akutvårdarna konstaterade att hjärtat hade stannat och efter att ha rådfrågat en läkare beslöt de att inte fortsätta återupplivningen och förklarade patienten död.

Utifrån en rättsmedicinsk undersökning av dödsorsaken antecknades hjärnblödning som den primära dödsorsaken och  plötslig hjärtsäcksinflammation som bidragande orsak.

Bedömning av händelserna

Valvira ansåg utifrån journalhandlingarna och inlämnade utredningar att akutvården hade handlat korrekt. Enligt utredningarna kunde patienten vid akutvårdens första besök läsa texter och promenera normalt, och var vid normal medvetandegrad. Blodtrycket och pupillernas funktion var enligt akutvårdens rapport normala. Inga avvikande fynd konstaterades vid akutvårdens första besök och därför fanns det inget behov av att konsultera en läkare. Valvira ansåg att akutvårdens agerande under det andra besöket var korrekt, eftersom en akutvårdsläkare hade rådfrågats innan beslutet om att avbryta återupplivningen fattades. Återupplivningen avbröts eftersom situationen var utsiktslös.

Motiveringar till avgörandet

Enligt Valviras bedömning genomförde akutvården lämpliga och tillräckligt omfattande undersökningar av patienten, och patienten uppmanades att samma dag uppsöka hälsovårdscentralens jourmottagning. Valvira ansåg att patienten behandlades i samförstånd med både patienten och de anhöriga som var närvarande. Valvira ansåg i sitt beslut att akutvårdarna under båda besöken hade handlat i enlighet med gällande praxis och anvisningar.

Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 §
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 15 §

Referat av beslut