Då andnöd hos en patient fortgår ska patienten undersökas omsorgsfullt

Utgivningsdatum 4.4.2024 14.18 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 16.17

Andnöden hos en man som led av astma förvärrades. Företagsläkaren inledde läkemedelsbehandling mot astma för mannen. Då andnöden fortsatte och förvärrades uppsökte patienten mottagningen på nytt, och läkemedelsbehandlingen mot astma effektiviserades ytterligare. En anhörig lämnade ett klagomål till Valvira eftersom denna misstänkte att patienten inte hade undersökts tillräckligt då andnöden förvärrades.

Diarienummer: V/31111/2023
Datum för avgörande: 26.1.2024 

En medelålders man uppsökte företagsläkaren, eftersom hans astmasymtom hade förvärrats av ett antiinflammatoriskt läkemedel som tidigare hade förskrivits honom på grund av smärta i benet. Dessutom led han av täppt näsa och hosta. Han berättade att hans andning var väsande och att han hade smärta kring lungorna. Företagsläkaren konstaterade att andningsljuden var rena, att patienten inte led av syrebrist, och att inga blåsljud hördes i hjärtat. Läkaren bedömde att det handlade om en övre luftvägsinfektion, ordinerade patienten sjukledighet, och inledde samt gav anvisningar om läkemedelsbehandling för att öppna andningsvägarna. Sex dagar senare uppsökte patienten läkarens mottagning på nytt, eftersom han mådde dåligt och hade andnöd. Han berättade att han hade använt sitt gamla läkemedel mot astma, vilket hade hjälpt. Läkaren undersökte patienten och konstaterade att hans puls var förhöjd, men att han inte led av syrebrist. Läkaren gav patienten instruktioner om att hämta ett läkemedel för behandling av astma på apoteket, och att uppsöka en akutmottagning eller på nytt uppsöka mottagningen ifall andnöden förvärrades. Två dagar senare dog patienten. Vid den rättsmedicinska obduktion som genomfördes konstaterades en lungemboli och en djup ventrombos i nedre extremiteten.

En anhörig lämnade ett klagomål till Valvira eftersom denna misstänkte att patienten inte hade undersökts tillräckligt då andnöden förvärrades.

När andnöden hos en patient förvärras trots behandling ska patienten undersökas närmare

Valvira konstaterade att flera olika sjukdomar kan ge upphov till andnöd. Patienten led av astma, men hans symtom hade förvärrats trots läkemedelsbehandling, och han mådde dåligt. Diagnosen på andnöd grundar sig alltid på kliniska fynd och laboratoriefynd samt avbildningsundersökningar. Valvira anser att patienten inte undersöktes tillräckligt då hans andnöd hade förvärrats trots den behandling som hade inletts.

Motiveringar till avgörandet

Den legitimerade läkaren beslutar om patientens medicinska undersökning, diagnos och tillhörande behandling. Enligt Valviras uppfattning borde läkaren ha undersökt patienten eller hänvisat denne till en akutmottagning för att utesluta andra orsaker till andnöden, såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och lungemboli, eftersom hans andnöd hade förvärrats trots behandlingen. Valvira gav den läkare som hade vårdat patienten en anmärkning.

Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 § 2 mom.
Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 4 §
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (594/1994) 22 § 1 mom.

Referat av beslut