Det nya alkoholnäringsregistret Allu har införts framgångsrikt

25.4.2023 11:56

Den förnyade e-tjänsten för Allu-alkoholnäringsregistret fungerar nu på finska och svenska. Registrets e-tjänst kommer senare att betjäna kunderna även på engelska.

Allu är ett register som förs av Valvira och regionförvaltningsverken. I registret införs uppgifter om alkoholnäringsidkare och alkoholtillstånd samt alkoholprodukter, tillverkning och leverans av dem. Registret används också av flera sektorer, från aktörer inom alkoholutskänkning till detaljister, grossister, tillverkare, industriella användare och myndigheter.

Alla tillståndsärenden inom alkoholnäringen, ärenden som gäller ändring av tillstånd, anmälningar och rapportering sköts nu under samma tak i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

En ansökan eller anmälan riktas automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller Valvira för behandling.

Det aktiva arbetet med att utveckla systemet fortsätter. På vår webbplats finns uppdaterad information om registrets utvecklingsarbete.

Överföring av alkoholnäringsregistret till nutid 

Införandet av det nya Allu-registret får stor betydelse för hela alkoholnäringen. 

”Med nya Allu uppnås målen för digitaliseringen av alkoholförvaltningen när systemet möjliggör användarvänlig elektronisk kommunikation för näringslivet i anmälnings-, tillstånds- och rapporteringsärenden. Dessutom gör det nya registret det enklare för näringslivet att kommunicera med myndigheten och effektiviserar även alkoholförvaltningens arbete”, säger Valviras överdirektör Markus Henriksson.

Det nya alkoholnäringsregistret förbättrar också kvaliteten på informationen.

”Allu kommer i framtiden att göra det möjligt att samla in tillräckliga uppgifter till stöd för en effektiv tillstånds- och tillsynsverksamhet”, fortsätter Henriksson.

Läs mer om Allu:

På vår webbplats hittar du mer information och instruktionsvideor som hjälper dig att komma igång med det nya systemet. 

Mer information:

Allmänna frågor i anslutning till alkoholnäringsregistret: alkoholi(at)valvira.fi
Tekniska frågor i anslutning till alkoholnäringsregistret: allu(at)valvira.fi