Försäljning av nikotinpåsar i Finland ur tobakslagens perspektiv

21.4.2023 15:45

Valvira har under de senaste dagarna fått många förfrågningar om försäljning av nikotinpåsar i Finland och frågan har också väckt debatt på sociala medier. Med nikotinpåsar eller nikotinsnus avses en produkt som i allmänhet innehåller nikotin och förpackas i portionspåsar, men som dock inte innehåller tobak. Nikotinpåsarna uppfyller i regel tobakslagens definition av tobakssurrogat, dvs. i regel tillämpas tobakslagen på nikotinpåsarna. Med tobakssurrogat avses en produkt som till användningssättet motsvarar en tobaksprodukt, men som inte innehåller tobak. De individuella egenskaperna hos varje nikotinpåse avgör om det är fråga om tobakssurrogat och vilken lag som tillämpas.

Utöver tobakslagen kan nikotinpåsar och försäljningen av dem också omfatta annan lagstiftning som ska beaktas i verksamheten. Näringsidkaren skall känna till den lagstiftning som tillämpas på verksamheten och de produkter som hen säljer. Tobakslagen tillämpas inte på produkter som omfattas av läkemedelslagen eller narkotikalagen eller på produkter som betraktas som medicintekniska produkter. Om en nikotinpåsesprodukt till exempel har beviljats tillstånd enligt läkemedelslagen, tillämpas inte tobakslagen på den produkten. 

Import av nikotinpåsar och anmälningar om försäljning till myndigheterna

Tobakslagen innehåller inga begränsningar i fråga om import av tobakssurrogat. Det är dock bra att beakta att social- och hälsovårdsministeriet redan börjat förbereda en ändring av tobakslagen. Som grund för beredningen används förslaget från arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken om att nikotinpåsar i fortsättningen ska omfattas av samma reglering som traditionellt snus. I praktiken skulle detta innebära försäljningsförbud och begränsningar gällande import.

I tobakslagen har den som tillverkar eller importerar tobakssurrogat ingen skyldighet att göra en förhandsanmälan om produkterna till Valvira, på motsvarande sätt som till exempel tobaksprodukter och elektroniska cigaretter. Detaljhandel med tobakssurrogat i Finland förutsätter inte heller att man ansöker om försäljningstillstånd från kommunen och partihandeln förutsätter inte en anmälan till kommunen.

Försäljning av tobakssurrogat i Finland för närvarande – Vad ska beaktas?

Försäljningen av tobakssurrogat är begränsad. I försäljningen ska bland annat följande beaktas:

 • Att hålla tobakssurrogat och deras varumärken synliga I detaljhandeln är förbjudet.
 • All marknadsföring av tobakssurrogat, det vill säga att främja försäljning, är förbjudet, till exempel samarbeten på sociala medier eller marknadsföring i webbutiker.
  • Marknadsföring av tobakssurrogat kan uppfylla kriterierna för marknadsföringsförseelse eller -brott.
 • I näringsverksamhet är det förbjudet att sälja tobakssurrogat till personer under 18 år. Detsamma gäller även annan överlåtelse av tobakssurrogat, till exempel genom byte eller donation.
 • Säljaren är skyldig att utöva egenkontroll. Det här betyder i praktiken att en näringsidkare som säljer tobakssurrogat på egen bekostnad måste upprätta och genomföra en plan för egenkontroll för att följa åldersgränserna för försäljningen samt säkerställa att detaljhandelsförpackningarna uppfyller kraven i tobakslagen.
 • Säljaren har en skyldighet att kontinuerligt övervaka köpsituationer, vilket kräver närvaro av säljaren vid försäljningsstället där val av produkt, betalning och överlämnande till kunden sker. På grund av den kontinuerliga övervakningen av köpsituationen kan produkterna inte säljas till konsumenter genom postorderförsäljning, utan valet av produkt, betalningen och överlämnandet måste ske under säljarens ständiga övervakning.
 • Försäljning av nikotinpåsar omfattas också av andra restriktiva bestämmelser:
  • Förbud mot prisgottgörelse som bland annat förhindrar användning av mängdrabatter, bonusar och stamkundsprogram.     
  • Försäljarens minimiålder är 18 år eller så måste försäljaren arbeta under övervakning av en annan myndig försäljare.
  • Det är förbjudet att använda försäljningsautomater.

Valvira har utarbetat flera närmare tillämpningsanvisningar för försäljningsverksamhet enligt tobakslagen, till exempel anvisningar om detaljhandel inom internethandel (pdf). Anvisningarna finns på Valviras webbplats Anvisningar enligt tobakslagen (valvira.fi).

Krav på märkning av detaljhandelsförpackningar för tobakssurrogat

Tobakslagen innehåller inga exakta villkor för obligatorisk märkning av detaljhandelsförpackningar för tobakssurrogat. Även tobakssurrogat omfattas av förbudet mot marknadsföring enligt tobakslagen, vilket innebär att försäljning av produkter inte får främjas genom till exempel märkning på försäljningsförpackningarna.

Allmänna bestämmelser om information som ska lämnas om konsumentvaror ingår i konsumentsäkerhetslagen och förordningen som statsrådet utfärdat med stöd av den samt språklagen.

Kommunerna och Valvira övervakar försäljningen av nikotinpåsar

Kommunen övervakar inom sitt område att bestämmelserna om försäljning, egenkontroll, marknadsföring och framläggande av tobakssurrogat iakttas. Valvira styr kommunerna i skötseln av deras uppgifter enligt tobakslagen samt övervakar marknadsföringen av tobakssurrogat i hela landet. Valvira ger inom ramen för sin behörighet och vid behov även andra råd gällande skötseln av förvaltningsärenden samt svarar på frågor och förfrågningar som gäller uträttande av ärenden.

Valvira svarar särskilt på frågor om lagstiftningen som gäller försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter och liknande produkter när en näringsidkare behöver stöd för att följa lagstiftningen och

 • verksamheten bedrivs i flera kommuner, eller
 • om det är en tolkningsfråga och för att harmonisera tillämpningen av lagen är det nödvändigt att få råd från Valvira.

Valvira beviljar inte förhandsgodkännande eller tillstånd för produkter eller verksamhetssätt. Ansvaret för detaljhandelsförpackningar, förpackningspåskrifter, egenskaper, ingredienser samt anmälningar som gäller produkter som avses i tobakslagen och för att de är lagenliga, ligger hos den näringsidkare som bedriver handel med produkterna.

Andra behöriga myndigheter

Vi ber er kontakta nedanstående myndigheter i följande ärenden:

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea): tillsyn över läkemedel och narkotika
 • Tullen: Iakttagande av importförbud och begränsningar
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): tillsyn över kemikalier
 • Skatteförvaltningen: Tobaksskattelagen och beskattningsfrågor

Mer information på Valvira:
Vi ber er i första hand skicka frågor per e-post till adressen [email protected]

Läs mer:
Valviras nyhet 4.4. Tobakslagen tillämpas på nikotinpåsar
Social- och hälsovårdsministeriets nyhet om Ändringen i fråga om nikotinpåsar i tobakslagen på remiss (stm.fi)
Tukes nyhet 19.4 Kemikalielagstiftningen tillämpas också på nikotinpåsar (tukes.fi)
Fimeas nyhet 4.4 Fimea understöder en reform av lagstiftningen om nikotinpåsar (fimea.fi)
Tullens nyhet 4.4.Nikotinpåsar klassificeras inte längre som läkemedel (tulli.fi)
Statsrådets nyhet 31.1.Om förslagen från arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken (valtioneuvosto.fi)