Klagomål om händelser som inträffat för mer än två år sedan

Utgivningsdatum 26.7.2023 10.04 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 13.10

En åldring bodde på ett serviceboende med heldygnsomsorg och en läkare gjorde upp en vårdplan för åldringen i slutet av 2019. Den klagande uppgav att hen först i början av juni 2021 informerades om vårdplanen då hen talade med en annan läkare efter att åldringens hälsotillstånd hade försämrats. Åldringen avled kort därefter.

Diarienummer: V/22027/2023
Datum för avgörande: 27.6.2023

En anhörig klagade till Valvira över vården av en åldring vid en serviceboendeenhet med heldygnsomsorg och över läkarnas förfarande. När klagomålet väcktes hade det gått exakt två år sedan åldringen avled.

Ärendets avgörande

Valvira ansåg att klagomålet gällde ett över två år gammalt ärende och att orsakerna som presenterades i klagomålet inte innehöll någon särskild orsak till att utreda ärendet.

Motiveringar till avgörandet

I förvaltningslagen 53 b § regleras behandling av förvaltningsklagan. Enligt den ska en förvaltningsklagan som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden inte prövas, om det inte finns särskilda skäl. Valvira prövar således i regel inte ett klagomål som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden. En prövning är undantagsvis möjlig om en särskild orsak föreligger, till exempel om felet eller försummelsen som anses betydande har uppdagats först efter en så lång tid att klagomålet inte kunde göras inom tidsfristen.

Valvira konstaterade i sitt beslut att klagomålet hade väckts exakt två år efter att åldringen som klagomålet gällde hade avlidit. I klagomålet hänvisades till vårdfel som skulle ha begåtts på boendeenheten, som dock i huvudsak lämnades ospecificerade. I praktiken skulle dessa dock ha inträffat under vården av åldringen, det vill säga för över två år sedan. Det framgick inte heller av klagomålet om åldringen som klagomålet gällde var medveten om den vårdplan som uppgjorts för hen i slutet av 2019 eller om hen eventuellt hade deltagit i utarbetandet av planen. Valvira ansåg därför att det inte fanns någon särskild anledning till att undersöka ett klagomål som var äldre än två år.  

Valvira hänvisade slutligen till att behandlingen av anmärkningar inte regleras i paragraferna om anmärkning, i likhet med vad som föreskrivs i förvaltningslagen 53 b § om den utgångsfrist på två år som gäller för behandling av klagomål. Den klagande hade därmed möjlighet att om hen så önskar lämna in en anmärkning till välfärdsområdet om de missförhållanden som hen upplevt.

Lagstiftning

Förvaltningslag (434/2003) 53 b §
Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 10 § 1 mom.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 23 § 1 mom.

Referat av beslut