Ny adoptionsnämnd utnämnd för femårsperiod

7.7.2022 13:50

Statsrådet har tillsatt en adoptionsnämnd för mandatperioden 1.7.2022–30.6.2027. Till ordförande utnämndes Irene Pärssinen-Hentula, direktör (Valvira), som redan tidigare varit verksam som ordförande, och till vice ordförande utnämndes Arttu Malava, jurist (Valvira).

Adoptionsnämnden består av sektionen för internationella ärenden (sju ledamöter), sektionen för adoptionstillstånd (fem ledamöter) och plenumet, dit åtta ledamöter hör utöver de ovannämnda sektionernas ledamöter. Varje ledamot har en personlig suppleant. I adoptionsnämndens sammansättning finns allsidig sakkännedom om bland annat barns uppväxt och utveckling, adoptionsrådgivning och barnskydd.

Adoptionsnämnden är en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för adoptionsärenden, som verkar som en självständig myndighet vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Nämndens uppgifter specificeras mer noggrant på Valviras webbplats (valvira.fi).

Adoptionsformulären digitaliserades

Till adoptionsprocessen hör adoptionsrådgivning, där den sökande får information om adoption och den sökandes beredskap för adoptivföräldraskap bedöms. Efter adoptivrådgivningen ska man ansöka om adoptionstillstånd vid nämnden. Vi berättar mer om adoptionsprocessens skeden och framskridande på vår webbplats (valvira.fi).

Formulären för adoptionsprocessen har förnyats och går att fylla i och lämna in elektroniskt genom de säkra formulären på Valviras webbplats.

Mer information:

Adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula, direktör, 0295 209 247