Patientens låga kaliumvärde skulle ha krävt sjukhusvård, läkaren får en anmärkning

Utgivningsdatum 29.11.2022 13.34 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 12.52

En anhörig klagade över en patients vård på hälsovårdscentralens jourmottagning. Enligt klagomålet tog läkaren inte hänsyn till patientens låga kaliumvärde, vilket ledde till att patienten avled. Valvira gav läkaren en anmärkning för framtida verksamhet om att en patients klart låga kaliumvärde ska behandlas på sjukhus.

Diarienummer: V/40492/2020
Datum för avgörande: 27.10.2021

Händelseförlopp

En medelålders patient med hypertoni uppsökte hälsovårdscentralens jourmottagning på grund av lätt feber och torr hosta som pågått i en vecka. Patientens hosta hade sakta förvärrats och fötterna hade varit svullna i mer än en vecka. Läkaren undersökte patienten och remitterade patienten till laboratorieprov och lungröntgen. På grundval av den medicinska undersökningen och ett högt inflammationsvärde bedömde läkaren att patienten hade bronkit och ordinerade antibiotika som behandling. Laboratorieproven visade dessutom att patienten hade onormalt låga kaliumnivåer på 2,2 mmol/l (normalvärdet är 3,3–4,9 mmol/l). Som behandling ordinerade läkaren ett kaliumpreparat som skulle tas oralt och rekommenderade att patienten skulle komma tillbaka på kontroll efter två dagar.

Enligt utlåtandet från lungröntgen innehöll patientens båda lungsäckar extra vätska och förändringar i lungorna som visade på lungkollaps. Enligt patientjournalen granskade läkaren inte röntgenbilden eller röntgenutlåtandet. Två dagar efter att patienten hade uppsökt hälsostationen hittades hen livlös på morgonen i sin säng i hemmet. Enligt den rättsmedicinska obduktionen var den primära dödsorsaken en hjärtsjukdom orsakad av högt blodtryck.

Makan klagade till Valvira över behandlingen. Enligt klagomålet behandlades patienten inte korrekt eftersom läkaren inte hade tagit hänsyn till det låga kaliumvärde som uppmättes hos patienten, vilket ledde till att patienten avled.

Bedömning av behandlingens ändamålsenlighet

Av den mottagna utredningen och patientjournalerna framgick att läkaren hade konstaterat bronkit hos patienten, men inte hade observerat patientens svullna fötter och inte mätt patientens blodtryck. Läkaren övervägde inte orsaken till det låga kaliumvärdet och avbröt inte patientens blodtrycksmedicin som orsakade det låga kaliumvärdet. Läkaren granskade inte heller patientens lungröntgenbild som visade tecken på hjärtsvikt. Valvira ansåg att läkarens reaktion på det onormala kaliumvärdet var fullständigt otillräcklig, eftersom patienten borde ha blivit inlagd på sjukhus på grund av det låga kaliumvärdet. Ett lågt kaliumvärde ska behandlas med kontinuerlig EKG-uppföljning på en intensivvårds- eller kontrollavdelning på sjukhus när kaliumhalten i blodet är lägre än 2,5 mmol/l.

Valvira konstaterade att patientens vård på hälsostationen var bristfällig till den del, då hen inte skickades till sjukhus på grund av det låga kaliumvärdet och alla undersökningsresultat inte beaktades vid diagnosen. Valvira gav läkaren en anmärkning för framtida verksamhet om att en patients klart låga kaliumvärde i blodet ska behandlas på sjukhus, avvikande fynd i undersökningen av en patient ska beaktas vid diagnosen och alla undersökningsresultat ska granskas och på lämpligt sätt antecknas i patientjournalen.

Motiveringar till avgörandet

Patienten har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet enligt patientens hälsotillstånd. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godkända och beprövade välgrundade förfaranden i enlighet med sin utbildning som hen fortlöpande ska sträva efter att komplettera. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkesutövning på ett jämlikt sätt beakta både den nytta som den ger patienten och eventuella olägenheter.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska anteckna sådana uppgifter i journalhandlingar som behövs för att ordna, planera, tillhandahålla och följa upp vården och behandlingen av en patient.

Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 § och 12 §
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 15 § och 26 §

Referat av beslut