Resultat av tillsynen över småbarnspedagogiken 2023 - nytt tillsynsprogram för 2024 har publicerats

Utgivningsdatum 5.2.2024 9.00
Nyhet
Barn sittar på mattan.

Övergången till tillståndsförfarandet inom småbarnspedagogiken har förlöpt väl. Kommunernas tillsynspraxis och tillsynskompetens varierar. Alla kommuner ordnar inte småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. 

Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken har under 2023 varit att ge vägledning om verkställandet av lagändringar samt att övervaka den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Utöver det här har fokus legat på tillståndsförfarandet, tillsynskompetensen, planen för egenkontroll och barns rätt till stöd.  

Under året har regionförvaltningsverken gett vägledning, ordnat fortbildningar och tillställningar där vägledning getts samt upprättat anvisningar om tillämpningen av lagändringar och om tillsynsprogrammets fokusområden. 

Övergången till tillståndsförfarandet har förlöpt väl

Ett av regionförvaltningsverkens mål har varit att säkerställa en smidig övergång till tillståndsförfarandet. Kommuner och privata serviceproducenter fick vägledning om tillståndsplikten för privat småbarnspedagogik sammanlagt 539 gånger. Information om lagändringarna som gällde den privata småbarnspedagogiken och tillståndsplikten för privat daghemsverksamhet fanns även tillgänglig i form av en inspelning.

Kommunernas tillsynskompetens behöver stärkas

Enligt den uppfattning regionförvaltningsverken har fått varierar kommunernas tillsynspraxis och tillsynskompetens. Den privata småbarnspedagogiken övervakas förutom av regionförvaltningsverken och Valvira även av kommunerna. Kommunen ansvarar för att säkerställa att privat småbarnspedagogik uppfyller samma nivå som krävs av kommunal verksamhet. Regionförvaltningsverken poängterar också att kommunen ska underrätta regionförvaltningsverket eller Valvira om brister eller missförhållanden som kommunen upptäckt i sin övervakning samt om vilka åtgärder den vidtagit.  

Variation i hur kompletterande småbarnspedagogik ordnas

Regionförvaltningsverkens undersökning visade att alla kommuner inte ordnar kompletterande småbarnspedagogik. I många kommuner ordnas det utöver kompletterande småbarnspedagogik även förmiddags- och eftermiddagsverksamhet eller motsvarande verksamhet. Regionförvaltningsverken poängterar att alla barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till sådan kompletterande småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik.

Plan för egenkontroll krävs innan verksamheten inleds

Valvira utredde med en enkät om privata familjedagvårdare hade gjort upp planer för egenkontroll. Av kommunerna som besvarade enkäten uppgav 16 % att de privata familjedagvårdarna inte hade planer för egenkontroll eller att planerna inte var fullständiga. 33 % av kommunerna uppgav att planerna finns offentligt framlagda.

Kommunerna ska övervaka att alla privata familjedagvårdare till tillämpliga delar upprättar planer för egenkontroll redan innan de inleder sin verksamhet. Planen ska färdigställas inom tre månader från det att verksamheten har inletts. Kommunerna ska även säkerställa att de blanketter som används motsvarar Valviras föreskrift. Familjedagvårdaren ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den förverkligas. 

Barn har rätt till individuellt stöd

Utifrån den kontakt som tagits med regionförvaltningsverken kan konstateras att vägledningen och fortbildningarna upplevs som nödvändiga. Ett av småbarnspedagogikens mål är att identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, ordna ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken. För intensifierat eller särskilt stöd eller stödtjänster ska ett förvaltningsbeslut fattas utan dröjsmål. 

Tillsynen 2024 kommer bland annat gälla personalens behörighet

Det riksomfattande tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2023–2025 har uppdaterats för 2024. Tillståndsförfarandet, tillsynskompetensen och planen för egenkontroll kommer att utgöra fokusområden i arbetet enligt tillsynsprogrammet även under 2024. Regionförvaltningsverken och Valvira har dessutom beslutat att tillsynen under 2024 och 2025 även ska gälla huruvida behörighetskraven uppfylls. På senare tid har diskuterats om det finns tillräckligt med personal som uppfyller behörighetskraven, vilket också märkts i anmälningar om missförhållanden till regionförvaltningsverken.  

I rekryteringsprocesserna ska det ses till att det inom småbarnspedagogiken finns tillräckligt med personal som uppfyller de olika behörighetskraven. Detta kan övervakas genom att granska rekryteringsannonserna och övriga rekryteringshandlingar. Vid tillsynen över behörighetskraven beaktas övergångsbestämmelsen som gäller personalen.  

Tillsynsprogrammets avsnitt som gäller anmälningsskyldigheten har även uppdaterats. I tillsynsprogrammet beaktas vid behov även det som anges om småbarnspedagogiken i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Läs mer

Mer information

direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, 0295 018 815, [email protected], Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
överinspektör Hanna-Leena Sippola, 0295 209 350, [email protected], Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Småbarnspedagogik