Undersökning och uppföljning av en patient med bröstsmärtor på akutmottagningen

Utgivningsdatum 26.3.2024 15.52 | Publicerad på svenska 5.4.2024 kl. 16.06

I vila fick patienten en stark tryckande känsla över bröstet, som strålade mot högra sidan av bröstet och ut i armen. Han uppsökte akutmottagningen för att bli undersökt, och skrevs ut därifrån. En anhörig lämnade ett klagomål till Valvira eftersom denna misstänkte att patienten inte hade undersökts tillräckligt väl, och att han blivit utskriven för tidigt från akutavdelningen.

Diarienummer: V/27868/2023
Datum för avgörande: 19.1.2024 

Mannen uppsökte akutavdelningen, eftersom han på morgonen i bilen hade fått en tryckande känsla över bröstet. Han berättade att han veckan innan hade haft egendomliga känningar i höger axel och att han dagen innan hade haft övergående smärta i bröstet. Jourhavande läkaren bedömde patientens tillstånd och konstaterade att patientens bröstkorg inte kändes öm vid palpering, att det inte fanns några förändringar på hjärtfilmen och att hjärtmarkören troponin i blodet var normal. På akutmottagningen lättade smärtan något. Jourhavande läkaren bedömde att smärtan passade in på muskuloskeletal bröstsmärta. Läkaren förskrev ett antiinflammatoriskt läkemedel och skrev ut patienten. Läkaren gav patienten anvisningar om att på nytt söka sig till undersökningar ifall hans tillstånd försämrades. Samma kväll blev patienten livlös i sitt hem och dog trots återupplivning. På grundval av den rättsmedicinska obduktionen antecknades som dödsorsak bristning av hjärtat, blodpropp i högra kransartären och akut hjärtinfarkt.

En anhörig lämnade ett klagomål till Valvira om att patienten inte hade undersökts tillräckligt väl vid akutmottagningen, och att han blivit utskriven för tidigt.

För patienter med typiska symtom på akut kranskärlssjukdom ska nationella riktlinjer för behandling följas

Valvira konstaterade att en tryckande känsla över bröstet som börjar i vila och strålar mot armen är ett typiskt symtom på akut kranskärlssjukdom. Den nationella God medicinsk praxis -rekommendationen betonar att diagnostiken av kranskärlssjukdom grundar sig på symtombilden, hjärtfilm och troponinanalys. Enligt rekommendationen bör troponinhalten i blodet hos patienter med bröstsmärta kontrolleras 1–3 timmar efter det första provet. Om patienten fortsatt lider av smärta ska även hjärtfilmen tas på nytt. Valvira ansåg att patienten blev utskriven för tidigt från akutmottagningen, och att man borde ha kontrollerat både hjärtfilmen och blodets troponinhalt eftersom patientens symtom fortsatte.

Motiveringar till avgörandet

Den legitimerade läkaren beslutar om patientens medicinska undersökning, diagnos och tillhörande behandling. Valvira anser att en tryckande känsla över bröstet som börjar i vila är ett typiskt symtom på kranskärlssjukdom och att en äldre manlig patient tillhör riskgruppen för kranskärlssjukdom. Enligt Valviras åsikt har patienten inte undersökts och vårdats i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård på akutmottagningen och Valvira har gett en anmärkning till den läkare som behandlade patienten.

Lagstiftning

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 § 2 mom.
Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 4 §
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (594/1994) 22 § 1 mom.

Referat av beslut