Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig – informationen i utredningar ska följas upp

17.11.2022 11:35

Social- och hälsovårdsministeriet har den 14 november 2022 publicerat en utredning om den internationella adoptionsverksamheten: Utredningar om internationella adoptioner i fyra europeiska länder. Sammandrag och iakttagelser ur Finlands synvinkel (på finska).

I utredningen går man igenom arbetet för att utreda internationella adoptioner i Nederländerna, Sverige, Danmark och Schweiz. Utredningen redogör ingående för de orsaker som ledde till att länderna började kartlägga adoptionsverksamheten, för kontaktländerna samt för de åtgärder som vidtagits till följd av kartläggningen.

Reetta Peltonen, som utarbetat utredningen, framhäver att adoptionsverksamhetens historia i de granskade länderna i många avseenden avviker från situationen i Finland och att adoptionsvolymerna i dessa länder är mycket större jämfört med Finland. I Finland har aldrig någon omfattande adoptionsverksamhet som skulle ha varit svagt reglerad bedrivits. Till Finlands särdrag hör också den erfarenhet som erhållits från vår långa historia av inhemska adoptioner. I utredningen konstateras att utredningsarbetet fortsätter i dessa länder och att det under arbetets gång kan komma fram relevant information också för Finland.

Enligt adoptionsnämnden är det mycket viktigt att följa upp den information som inhämtas med hjälp av sådana utredningar och fundera på vad man kan lära sig av utredningar av adoptionsverksamheten och hur den nya informationen kan beaktas vid tillsynen över verksamheten i Finland. Nämnden betonar att internationell adoptionsverksamhet som grundar sig på internationellt samarbete absolut inte kan utgå från antagandet att det inte finns några risker, utan att medvetenheten om risker har varit och kommer att vara en oskiljaktig del av förvaltningen, tillsynen och tillståndsförfarandet i samband med adoptionsverksamheten samt adoptionstjänstorganens egen tillsyn. 

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelande: Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig (stm.fi).

Adoptionsnämndens plenum gav ett utlåtande om ämnet till SHM i september 2021 (på finska).

Mer information: 

Direktör Irene Pärssinen-Hentula, ordförande för adoptionsnämnden, 0295 209 247, [email protected]