Valvira och regionförvaltningsverken ger sig ut till välfärdsområdena

23.5.2023 10:00

Hösten 2023 inleder Valvira och regionförvaltningsverken de styrnings- och utvärderingsbesök vid välfärdsområdena, HUS-koncernen och Helsingfors stad som hör till det gemensamma tillsynsprogrammet för social- och hälsovården. Syftet med besöken är att främja välfärdsområdenas egenkontroll och säkerställa att egenkontrollen utförs. Genom egenkontroll ansvarar välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-koncernen för tillsynen av alla tjänster som de skaffat som köpta tjänster eller som de själva producerar. Bestämmelser om tillsynsuppgiften finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Som förberedelse inför besöken har välfärdsområdena, HUS-koncernen och Helsingfors stad ombetts leverera förhandsmaterial senast den 22 juni, bland annat ett program för egenkontroll.

Dessutom har de ombetts leverera information om hur egenkontrollen har organiserats och hur egenkontrollen utförs gällande tillgången till vård, barnskyddet, verkställigheten av rådgivningsförordningen, den förebyggande hälsovården för barn och unga samt hemvården.

Styrnings- och utvärderingsbesöken grundar sig på Valviras och regionsförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram för social- och hälsovården, vars huvudfokus för år 2023 ligger på organiseringsansvaret och genomförandet av egenkontroll hos välfärdsområdena.

Mer information: Tuula Kotimäki, överinspektör, 0295 209 316

Mer information om tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (valvira.fi)