Förstavårdare som utbildats i en EU- eller EES-stat

Godkännande av en förstavårdares yrkeskvalifikationer kan göras för en medborgare i en EU- eller EES-stat eller för en därmed jämförbar person som har genomgått sin utbildning i någon annan EU- eller EES-stat än Finland. För att du ska kunna arbeta som förstavårdare i Finland på basis av utbildning som du genomgått utomlands måste du ansöka om godkännande av yrkeskvalifikationer. 

Ansökan om yrkeskvalifikationer

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan

 1. Pass eller identitetskort (dvs. handlingar som styrker identitet och medborgarskap)
 2. Examensbevis över utbildningen till förstavårdare och dess bilaga (t.ex. diploma supplement, academic transcript). Om du utöver förstavårdarexamen har avlagt sjukskötarexamen, bifoga också examensbeviset och studieprestationsutdraget över sjukskötarexamen.
 3. Intyg över att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Current Professional Status). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. ELLER Om du vill att Valvira kontrollerar rätten direkt hos den behöriga myndigheten, ska du ange alla länder där du har beviljats rätt att utöva yrket.
 4. Fritt formulerat samtycke till att Valvira vid behov kan skicka dina ansökningshandlingar till en finländsk läroanstalt för ett avgiftsbelagt sakkunnigutlåtande på din bekostnad.

  De bilagor som nämns i punkterna 5–7 är inte nödvändigtvis obligatoriska men rekommenderas, eftersom de kan vara nödvändiga för sakkunnigutlåtandet. För att ansökan kan granskas behövs sådana uppgifter om utbildningen att eventuella skillnader jämfört med den utbildning som krävs i Finland kan fastställas. 
 5. Läroanstaltens redogörelse som påvisar kunskapsmålen, innehållet och timantalet för kurserna som ingår i din examen samt praktikens verksamhetsmiljöer och uppgifter.
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten separat bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira.
 6. Arbetsintyg som visar utövande av yrket under tiden efter examen. Arbetsintygen måste vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter samt anställningens längd ska framgå av intygen.
 7. Intyg över fortbildning och kompletterande utbildning relaterad till yrket.
 8. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–7. Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära en tilläggsutredning. Observera att Valvira varken återlämnar eller kopierar handlingar.