Läkare utbildad utanför EU- eller EES-stater

Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en läkare. Valvira beviljar på ansökan rättighet att utöva läkaryrket för personer som utbildats såväl i Finland som utomlands.

Legitimeringsprocessens skeden:

 1. Godkännande av läkarexamen 
 2. Läkarpraktik i sex månader vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården
 3. Genomförande av tentamina vid ett universitet
 4. Begränsat verksamhetstillstånd (begränsad rätt att utöva yrket)
 5. Legalisering (rätt att självständigt utöva läkaryrket i Finland)

Godkännande av läkarexamen

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan och bilagor per post till Valvira. Att lämna in samtliga handlingar som bilagor redan då ansökan lämnas påskyndar ansökningsprocessen. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla handlingar och utredningar har inkommit till Valvira. Skicka inte ansökan eller bilagorna i förväg per e-post. Detta fördröjer handläggningen av ansökan. 

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Lämna in de bifogade handlingar som anges nedan (1-4) som officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Även bestyrkta kopior utfärdade av notarius publicus utanför en EU- eller EES-stat Kopior försedda med Apostille- eller Grand Legalisation-intyg godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 1. Pass, identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området, främlingspass eller resedokument för flykting (handling som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensbevis samt officiell e-postadress och postadress för din läroanstalt
  Om du anmäler kontaktuppgifterna kan Valvira kontrollera behörigheten för din examen. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Officiellt bestyrkta kopior behöver inte lämnas in om Valvira kontrollerar din examen direkt med din läroanstalt. Om Valvira inte kan kontrollera din examen direkt av din läroanstalt, ska du lämna ett examensbevis bestyrkt med ett Apostille- eller Grand Legalisation -förfarande 
  ELLER
  Legitimera ditt examensbevis genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande i utbildningslandet. Förfarandet ska styrka den undertecknade personens ställning och rätt att underteckna handlingen i fråga. Försäkra hos utrikesministeriet eller motsvarande instans i ditt utbildningsland hur ditt examensbevis legitimeras.
 3. Bevis på att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits (till exempel Certificate of Good Standing). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. Om du har utövat yrket i ett land som inte registrerar dessa yrkesutövare, ska du lämna ett intyg från den behöriga myndigheten i landet om att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller någon annan tillförlitlig förklaring. 
 4. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–3. Översättningarna ska vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.
   

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan ska du skicka in ersättande handlingarna som uppfyller Valviras formkrav på handlingarna. Detta fördröjer behandlingen av ansökan avsevärt.

Handläggningstiden för ansökan om godkännande av examen är minst fyra månader. Handläggningstiden börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira. Om vi blir tvungna att skicka en begäran om komplettering till dig och/eller om Valvira kontrollerar din examen, tar det betydligt längre att handlägga ansökan.