Specialisttandläkare utbildad utanför EU- eller EES-stater

Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) beviljar på ansökan rätt att utöva specialisttandläkaryrket för personer som har utbildats både i Finland och utomlands.

Legalisering för specialisttandläkare kan beviljas tandläkare som har legaliserats i Finland. Läs om legitimationsprocessen för tandläkare som har avlagt examen utanför EU- eller EES-staterna på vår webbplats. Sök om rätt att utöva specialisttandläkaryrket genom att rikta en ansökan till Valvira.

Så här ansöker du om legalisering för specialisttandläkare

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan och bilagor per post till Valvira. Att lämna in samtliga handlingar som bilagor redan då ansökan lämnas påskyndar ansökningsprocessen. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla handlingar och utredningar har inkommit till Valvira. Skicka inte ansökan eller bilagorna i förväg per e-post. Detta fördröjer handläggningen av ansökan. Tidigare inlämnade handlingar behöver inte skickas på nytt till Valvira.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Lämna in de bifogade handlingar som anges nedan (1-4) som officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Även bestyrkta kopior utfärdade av notarius publicus utanför en EU- eller EES-stat Kopior försedda med Apostille- eller Grand Legalisation-intyg godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan: 

 1. Pass, identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området, främlingspass eller resedokument för flykting (handling som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensbevis för specialisttandläkare samt officiell e-postadress och postadress för din läroanstalt
  Om du anmäler kontaktuppgifterna kan Valvira kontrollera behörigheten för din examen. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Om Valvira inte får uppgifter direkt av din läroanstalt, ska du lämna ett examensbevis bestyrkt med ett Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande Officiellt bestyrkta kopior behöver inte lämnas in om Valvira kontrollerar din examen direkt med din läroanstalt.
  ELLER
  Examensbevis som har legaliserats i utbildningsstaten med ett Apostille- eller Grand Legalisation-förfarande. Förfarandet ska styrka den undertecknade personens ställning och rätt att underteckna handlingen i fråga.
  Kontakta utrikesministeriet eller motsvarande i ditt utbildningsland för att försäkra dig om hur ett examensbevis ska legitimeras i ditt utbildningsland. På vår om Apostille- och Grand Legalisation-förfarandet webbplats hittar du mer information
 3. Bevis på att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits (till exempel Certificate of Good Standing). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Beviset ska lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. Om du har utövat yrket i ett land som inte registrerar dessa yrkesutövare, ska du lämna ett intyg från den behöriga myndigheten i landet om att landet inte registrerar dessa yrkesutövare eller någon annan tillförlitlig förklaring. 
 4. Ett fritt formulerat samtycke till att Valvira vid behov kan skicka dina ansökningshandlingar till en finländsk läroanstalt för ett avgiftsbelagt sakkunnigutlåtande på din bekostnad.

  Följande bilagor som nämns i punkterna 5-8 är inte obligatoriska, men rekommenderas, eftersom de kan vara nödvändiga för sakkunnigutlåtandet.  Det ligger i ditt intresse att lämna dem när Valvira jämför den utbildning du genomfört med motsvarande utbildning i Finland.
 5. Läroanstaltens redogörelse som påvisar kunskapsmålen, innehållet och timantalet för kurserna som ingår i din examen samt praktikens verksamhetsmiljöer och uppgifter.
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten särskilt bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira. Det ligger i ditt intresse att lämna så exakta utbildningsuppgifter som möjligt när Valvira jämför innehållet i den genomförda utbildningen med motsvarande utbildning i Finland.
 6. Arbetsintyg som visar utövande av yrket under tiden efter examen. Arbetsintygen ska vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter och anställningens längd ska framgå av intygen.
 7. Intyg om påbyggnads- och kompletteringsutbildning relaterad till yrket
 8. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–7. Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan ska du skicka in ersättande handlingarna som uppfyller Valviras formkrav på handlingarna. Detta fördröjer behandlingen av ansökan avsevärt.