En läkare ska konsulteras om förändringar i tillståndet hos en klient som bor på ett serviceboende med heldygnsomsorg

Utgivningsdatum 20.2.2023 13.32 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 12.48

En anhörig klagade över försummelser i vården och läkemedelsbehandlingen av en klient som bodde på ett serviceboende med heldygnsomsorg. Klienten skadades under en flyttning och blev sängliggande för vård. Hen avled senare på hälsovårdscentralens bäddavdelning. Valvira gav tjänsteleverantören en anmärkning för framtida verksamhet om att tjänsteleverantören ska sörja för nödvändiga läkarkonsultationer. Dessutom ska den personal som deltar i vården ha tillräcklig kompetens för att bedöma klientens hälsotillstånd och mående och för att utföra smärtbehandling på behörigt sätt.

Diarienummer: V/35036/2021
Datum för avgörande: 30.9.2022

Händelseförlopp

En ålderstigen klient med flera sjukdomar bodde på en serviceboendeenhet med heldygnsomsorg. Hen hade gott minne och förstånd, men nedsatt kommunikationsförmåga och fysisk funktionsförmåga. Hen hade gjort upp ett livstestamente: hen ville inte flyttas till ett sjukhus eller en vårdcentral och ville inte ha vård som skulle förlänga livet.

Klienten gled ner på golvet i samband med en flytt till hens rullstol. Närvårdaren som hjälpte till vid flytten ansåg att klienten inte hade skadats i situationen. Efter olyckan hade klienten smärtor särskilt vid förflyttning och rörelse. Klienten hade tidigare ordinerats ett starkt smärtstillande medel, men administreringen varierade och det smärtstillande medlet gavs inte varje dag.

En läkare konsulterades första gången fem dagar efter olyckan. Röntgenbilderna visade en godartad höftfraktur eller en fraktur på blygdbenet. Klientens allmäntillstånd försämrades och hen fick hög feber. Efter att febern, smärtan och försämringen av allmäntillståndet hade pågått i flera dagar, hamnade klienten på vårdcentralens bäddavdelning där hen avled två dagar senare.

Avgörande

Valvira konstaterade att vården av klienten inte till alla delar varit ändamålsenlig. Ingen läkare konsulterades om förändringarna i hälsotillståndet och det fanns brister i behovsbedömningen, genomförandet, uppföljningen och dokumentationen av smärtstillande medel.

Valvira ansåg att verksamhetsenheten borde ha konsulterat en läkare snabbare efter olycksfallet och när klientens tillstånd betydligt förändrades. Den personal som deltar i vården ska ha tillräcklig kompetens för att bedöma och följa upp klienters hälsotillstånd och mående. Smärtlindring ska utföras på behörigt sätt och vederbörliga anteckningar i journalhandlingar ska göras.

Motiveringar till avgörandet

Valvira ansåg att det var ändamålsenligt att försöka vårda klienten på serviceboendeenheten med heldygnsomsorg. Valvira konstaterade att olyckor hos äldre personer inte helt kan förhindras, men om olycksfall inträffar ska klientens tillstånd bedömas ändamålsenligt och en utredning om huruvida händelsen orsakade klienten till exempel en skada som kräver vård ska göras.

Om ett olycksfall inträffar på serviceboenden för åldringar eller om en klients allmäntillstånd snabbt försämras, ska behövlig läkarkonsultation i första hand ordnas genom kontakt med den behandlande läkaren eller i brådskande fall med jouren. Det är läkarens uppgift att med beaktande av ett eventuellt livstestamente bedöma behovet av fortsatta undersökningar eller läkemedelsbehandling, och att ge närmare anvisningar om uppföljning av hälsotillståndet.

Lagstiftning

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) 13 §, 19 §
Lag om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) 4 § Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 4 §
Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 4 §
Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 3 § Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 15 §
Lag om privat socialservice (922/2011) 5 §, 19 §

Referat av beslut