Föreskriften om egenkontroll har publicerats

Utgivningsdatum 15.5.2024 10.06
Nyhet
Sjuksköterska och kvinna står.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården som trädde i kraft 1.1.2024 förpliktar offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att utarbeta och publicera planer för egenkontroll som är specifika för varje enhet. Valvira har 14.5. gett en föreskrift om utarbetandet och uppföljningen av planen för egenkontroll. I den ges också anvisningar om innehållet i planen. Föreskriften träder i kraft 15.5.2024. Föreskriften tillämpas i enlighet med omfattningen och karaktären av varje tjänsteproducents verksamhet.

I planen för egenkontroll beskriver tjänsteproducenten de centrala risker som förknippas med produktionen av de tjänster som tjänsteenheten omfattar. Dessutom ska man i planen ange hur tjänsteproducenten och personalen övervakar och säkerställer tjänsternas kvalitet, ändamålsenlighet och säkerhet samt tillräckligheten för den personal som deltar i klient- och patientarbetet. Målet med planen är att fungera som stomme för tjänsteenhetens egenkontroll, på basis av vilken ändamålsenligheten för den dagliga verksamheten kan säkerställas och verksamheten kan utvecklas planmässigt och med enhetliga principer. 

Utarbetandet av planen för egenkontroll gäller i dag även den offentliga hälso- och sjukvården samt privata näringsidkare. Hittills har den handling som inom den offentliga hälso- och sjukvården motsvarat planen för egenkontroll kallats plan för kvalitetsledning och patientsäkerhet. Även privata näringsidkare har tidigare varit skyldiga att begrunda motsvarande frågor, men framöver ska de sammanställa dem i en plan i enlighet med Valviras föreskrift och med beaktande av verksamhetens omfattning. Inom socialvården och den privata hälso- och sjukvården har planen för egenkontroll använts redan före lagen om tillsynen över social- och hälsovården. Innehåll i tidigare planer kan användas för att utarbeta de nya planerna. 

Läs mer

Ta del av vår föreskrift om egenkontroll på Finlex.
Mer information om egenkontroll på vår webbplats
Du hittar vanliga frågor om föreskriften om egenkontroll på vår webbplats.

Mer information

jurist Niina Porkola, 0295 209 359
jurist Päivi Vuorinen, 0295 209 402
jurist Arttu Malava, 0295 209 231 (från och med 20.5.2024)

Social- och hälsovård