Rätten att utöva yrket kan inte beviljas retroaktivt 

Utgivningsdatum 24.11.2023 11.59
Nyhet
Läkaren har ett skrivunderlag och en penna i handen.

Valvira har mottagit ansökningar om yrkesrättigheter i vilka personer som avlagt grundexamen i medicin i en annan EU- eller EES-stat retroaktivt ansöker om fullständig rätt att utöva läkaryrket från och med utexamineringsdatumet. Rätten att utöva yrket kan inte dock beviljas retroaktivt.

Valvira behandlar inte sådana ansökningar i vilka den sökande redan i enlighet med en tidigare praxis har beviljats fullständig rätt att utöva yrket. Rätten att utöva yrket jämte datumet för beviljande finns i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) som upprätthålls för tillsyn. Rätten att utöva yrket beviljas alltid från och med det datum då beslutet fattades. På grund av tillsynen kan datum då rätten att utöva yrket började gälla för de rättigheter som införts i registret inte ändras retroaktivt. Personens yrkesrättigheter som införts i registret kan inte variera beroende på när registeruppgifterna granskas. 

Tidigare beviljades personer en begränsad rätt att utöva yrket med vilken man fick arbeta i tre år under ledning och tillsyn. Fullständig rätt att utöva läkaryrket har beviljats efter att en yrkespraktik efter examen som en annan EU- eller EES-stat kräver har avlagts med godkänt resultat. 

Bakom ansökningar om retroaktivt beviljande av rätten ligger högsta förvaltningsdomstolens avgörande enligt vilket Valvira direkt kan bevilja den sökande fullständig rätt att utöva yrket genom att jämföra den sökandes yrkeskvalifikationer med de yrkeskvalifikationer som krävs i Finland. Jämförelsen tillämpas i fortsättningen i tillämpliga delar på ansökningar om yrkesrättigheter för de läkare som utexaminerats i en EU- eller EES-stat.

Mer information på svenska per e-post [email protected]

Social- och hälsovård Yrkesrättigheter inom social- och hälsovården