Ungefär 2000 ansökningar i kö – kraftig överbelastning i registreringen av privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

Utgivningsdatum 31.1.2024 8.40
Nyhet
Läkarens händerna på tangentbordet.

Privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården måste nu vänta längre än vanligt innan de kan starta sin verksamhet. Enligt lagen får verksamheten inte inledas innan producenten och dennes tjänsteenheter är registrerade i det nya Soteri-registret, som förvaltas av Valvira. Just nu är handläggningen av registreringsansökningar tyvärr kraftigt överbelastad i Valvira och regionförvaltningsverken. Handläggningen av en enskild registreringsansökan kan som mest ta flera månader.

Överbelastningen beror på det onormalt stora antalet registreringsansökningar, bristerna i inledningsskedet av Soteris e-tjänst och kraven i den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården. Överförda ansökningar från 2023 finns också med. På knapp en månad har Valvira och regionförvaltningsverken fått cirka 2000 registreringsansökningar från privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Merparten av de inkomna ansökningarna är bristfälliga, och myndigheterna måste begära tilläggsuppgifter per e-post eller via e-tjänsten innan registrering sker, vilket försenar handläggningen. 

”Just nu kan vi tyvärr inte beräkna tidtabellen för när kön är borta. Arbetet för att åtgärda situationen har högsta möjliga prioritet. Vi beklagar verkligen det hela och förstår vilken svår situation företag som väntar på registreringsbeslut befinner sig i”, säger överdirektör Markus Henriksson

”Vi har ett tätt samarbete med flera aktörer för att förbättra den tekniska funktionaliteten i Soteris-e-tjänst och förkorta ansökningskön. Vi har också ökat personalen som handlägger ansökningar. Vi önskar att alla tjänsteproducenter som gör registreringsansökningar aktivt följer med i vår kommunikation och våra anvisningar för registrering, tillägger Henriksson. 

Tidtabellen för att bygga och ta i bruk det nya Soteri-registret var mycket snäv. Den nya tillsynslagen förutsatte att registret tas i bruk i början av 2024, men lagens ikraftträdande säkerställdes först i april 2023. Registrets e-tjänst behövde tas i bruk som en förenklad version, där alla funktioner för en smidig behandling av ansökningarna tyvärr ännu inte fanns på plats. 

Tillsynslagen medförde nya, befogade krav i registreringen av tjänsteproducenter och nya faser i myndigheternas handläggningsprocess. Registrering kräver att tjänsteproducenten och producentens tjänsteenhet uppfyller lagstadgade ekonomiska, operativa och administrativa förutsättningar. 

Mer information

Generaldirektör Markus Henriksson, 0295 209 300
Gruppchef Eine Oinas-Soudunsaari, 0295 209 331

Läs mer om Soteri.

Social- och hälsovård