Vad betyder självbestämmanderätt i serviceboende med heldygnsomsorg?

Elina Uusitalo och Hanna Ruokanen 11.12.2023 / 18.12.2023 12:13

Vad skulle du tycka om någon skulle säga till dig vem du får träffa, vem du får kontakta och vem du får ringa? Vad skulle du tycka om någon bestämde när du får vakna på morgonen eller när du får duscha? Eller, när du får äta godis eller hurdana kläder du får använda? De situationer som beskrivs ovan låter främmande för många av oss, men de kan vara en del av vardagen för klienter i boendeenheter inom socialvården, till exempel personer med funktionsnedsättning eller äldre personer. I de vardagliga situationerna som beskrivs ovan har man inte identifierat den självbestämmanderätt som klienten som bor på ett serviceboende med heldygnsomsorg har, och någon annan har fattat beslut för klientens räkning.

Vad är självbestämmanderätt och vad innebär den i boendeenheter med heldygnsomsorg? 

Självbestämmanderätten innebär att varje person själv får bestämma över sina angelägenheter, sig själv och sina handlingar utan begränsningar. Självbestämmanderätten grundar sig på var och ens rätt till jämlikhet, personlig frihet och integritet. Självbestämmanderätten är en persons grundläggande rättighet som består oberoende av ålder, sjukdom och boendeform. Självbestämmanderätten omfattar även rätten att fatta beslut och göra val som enligt andras uppfattning kan vara felaktiga. En persons självbestämmandeförmåga kan också variera beroende på ärende, situation och personens tillstånd, men även då har hen självbestämmanderätt som hen kan behöva stöd för att förverkliga. 

Boendeenheten med heldygnsomsorg är klientens hem, där hen får den omsorg hen behöver, och där hen har rätt att leva på sitt sätt och besluta om sina dagliga angelägenheter. Klienten ska ha en verklig möjlighet att påverka planeringen och genomförandet av sina tjänster, till exempel hurdan daglig rytm hen har eller hur hen vill tillbringa sin tid.

Hur beaktas självbestämmanderätten i boendeenheter med heldygnsomsorg?

Det enklaste sättet att stödja en klients självbestämmanderätt i en boendeenhet med heldygnsomsorg är att ta med klienten i planeringen av sina tjänster och fråga klienten om åsikter i frågor. Om klienten inte kan uttrycka sin åsikt till exempel på grund av sjukdom, ska klientens egen vilja utredas tillsammans med klientens anhöriga, närstående eller lagliga företrädare. Då ska det utredas hur klienten önskar att ärendet ska avgöras, inte vad den anhöriga tycker om saken.

Klientens egen vilja och åsikt ska antecknas i den klientspecifika vård- och serviceplanen som styr det dagliga klientarbetet. Det är bra att i planen inkludera konkreta åtgärder för att stödja självbestämmanderätten, till exempel klientens önskemål om daglig rytm, måltider, kontakter till närstående eller andra frågor som är viktiga för klienten.  

Det är viktigt att komma ihåg att livet omfattar mycket mer än att få assistans också när en person bor i en boendeenhet inom socialvården. Vi bör alla få åtnjuta skydd och respekt för vårt familjeliv och vår integritet. Inom serviceboende med heldygnsomsorg innebär detta att de anställda och utomstående inte utan grund bör lägga sig i detta.  

Mer information om klientens och patientens självbestämmanderätt inom social- och hälsovården finns på Valviras webbplats.

Elina Uusitalo och Hanna Ruokanen

Uusitalo är överinspektör och Ruokanen är överinspektör