Vati-systemet producerar information om vattenkvaliteten för allmänheten

Utgivningsdatum 2.11.2023 9.00
Nyhet
En vattendroppe faller i vatten.

I miljöhälsovårdens riksomfattande datasystem (Vati) samlas bland annat in uppgifter om de kommunala hälsoskyddsmyndigheternas inspektioner och undersökningsresultat om vattenkvaliteten vid anläggningar som levererar hushållsvatten. Uppgifterna förs över från Vati till tjänsten vatten.fi, där du ser undersökningsresultaten, undersökningsfrekvensen och om halten eller värdet potentiellt kan orsaka hälsorisker.

Laboratorierna måste spara resultaten av tillsynsundersökningarna i det datasystem som Valvira hänvisat till, dvs. Vati, som Valvira upprätthåller tillsammans med Livsmedelsverket. Valviras uppgift är att främja dataöverföringen mellan Vati och tjänsten vatten.fi tillsammans med Finlands miljöcentral som upprätthåller tjänsten vatten.fi, och i synnerhet utreda brister i vattenkvaliteten som observerats i tjänsten vatten.fi. Ovan nämnda utvecklingsarbete förutsätter nätverksbaserat samarbete med olika aktörer.

I år har Valviras insats behövts särskilt för att utreda problemen med dataöverföringen från Vati till tjänsten vatten.fi och i att utveckla dataöverföringen. De största utmaningarna gällande dataöverföringen har man lyckats utreda. Valvira ger också anvisningar och råd om användningen av tjänsten vatten.fi till exempel vid olika evenemang.

Vem som helst kan se uppgifter om vattenkvaliteten

I avsnittet Vattentjänstverkens nyckeltal i tjänsten vatten.fi kan vem som helst se uppgifter om vattenkvaliteten i önskat vattendistributionsområde. I avsnittet Vattentjänstverkens nyckeltal delas uppgifterna in i två undersidor, av vilka den första innehåller allmänna uppgifter om organisationer och den andra nyckeltal för vattendistributionsområdena, såsom uppgifter om vattenkvaliteten inom myndighetstillsynen.

I organisationens nyckeltal kan man granska uppgifter om den levererande anläggningens producerade vattenmängd, antalet invånare som anslutit sig till distributionsnätet, den specifika vattenförbrukningen samt avgifterna. På undersidan nyckeltalen för vattendistributionsområdena kan du variabelvis granska uppgifter om hushållsvattnets vattenbehandling och kvalitet. Du kan se på variablerna när de senast har undersökts. Via infolänken kan du läsa vilken betydelse varje variabel har för hälsan. Om någon variabel skulle tyda på en sanitär olägenhet, visas dess halt eller värde med rött på undersidan.

Uppgifterna är avsedda för allmänheten. Informationen kan enkelt sökas med hjälp av gatuadress, kommun eller en organisations namn. Tjänsten vatten.fi:s täckning förbättras hela tiden när man får information från allt fler anläggningar.

​​​​​​​Mer information: överinspektör Lotta Kivikoski tfn 0295 209 349

Hälsoskydd