Medicine, odontologie eller farmacie studerande som utbildats utanför EU- eller EES-staterna

För att tillfälligt kunna arbeta som en legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården i Finland ska medicine, odontologie eller farmacie studeranden som avlägger sina studier utomlands registrera sig i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Valvira registrerar studeranderättigheter inom medicin, odontologi och farmaci för personer som utbildats såväl i Finland som utomlands.

Om du vill ansöka om studeranderättigheter i odontologi eller farmaci, ska du kontakta rådgivningen om yrkesrättigheter (nedan) för att få råd om hur du ansöker om studeranderättigheter.

Du kan ansöka om registrering som medicine studerande först när femte årets studier i sin helhet har slutförts med godkänt resultat och del 1 av det tredelade förhör (kliniskt förhör) som ordnas av Tammerfors universitet har godkänts. Det kliniska förhöret kan genomföras under det femte årets studier. Detta förhör behöver inte genomföras på nytt efter utexamineringen, om del 2 av förhöret (hälso- och sjukvårdens förvaltning) har genomförts senast tre år efter del 1.

Observera att du efter utexamineringen ska ansöka om godkännande av läkarexamen. Detta innebär att det blir ett uppehåll i yrkesutövningen efter det att studierätten har upphört och fram till att Valvira har fattat ett beslut om att godkänna din examen och den praktik som krävs därefter har slutförts. Ansökningar om godkännande behandlas i den ordning de inkommer.

Efter beslutet om godkännande kan du inleda den praktik eller amanuenstjänstgöring på minst sex månader som Valvira kräver. Valvira beaktar inte praktik som har genomförts före beslutet om godkännande. Om du tillfälligt har utövat läkaryrket som av Valvira registrerad femte årets medicine studerande, kan den ackumulerade arbetstiden beaktas i amanuenstjänstgöringsperioden på sex månader.

Ansökan om yrkesrätt

Ansökningsblankett för studeranderegistrering (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira. Skicka inte ansökan eller bilagorna i förväg per e-post. Detta fördröjer handläggningen av ansökan.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Lämna in de bifogade handlingar som anges nedan som officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior utfärdas av notarius publicus i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat eller av en finländsk beskickning utomlands. Också kopior med ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg  som utfärdats av notarius publicus i ett land utanför EU eller EES godkänns. Skicka kopiorna försedda med notarius publicus eller beskickningens ursprungliga stämpel och underskrift till Valvira per post.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

 1. Pass, identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området, främlingspass eller resedokument för flykting (handling som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Studieprestationsutdrag över slutförda studier
 3. Om du inte använder Valviras ansökningsblankett, ska du bifoga universitetets officiella bekräftelse på att de slutförda studierna motsvarar 4 eller 5 årets studier till ansökan.
  Bekräftelsen måste innehålla:
  a) exakta uppgifter om när studierna inleddes samt det datum då studierna i sin helhet har slutförts med godkänt resultat.
  b) ungefärligt datum för utexaminerandet.
  c) kontaktuppgifter till universitetet
  Valvira rekommenderar att universitetet skickar bekräftelsen eller den ifyllda ansökningsblanketten direkt till Valvira per e-post till: [email protected]. I annat fall kontrollerar Valvira din studierätt utifrån ovannämnda kontaktuppgifter och därför kan du anmäla flera kontaktuppgifter för att kontrollen ska lyckas även under semestertider. Detta fördröjer handläggningen av ansökan märkbart.
 4. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2–3.
  Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du hittar auktoriserade translatorer i Finland i Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan ska du skicka in ersättande handlingarna som uppfyller Valviras formkrav på handlingarna. Detta fördröjer behandlingen av ansökan avsevärt.