Personer som utbildats till ett yrke inom hälso- och sjukvården i en EU- eller EES-stat

Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Valvira beviljar på ansökan personer som utbildats såväl i Finland som utomlands rätt att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården. 

Ansökan om yrkesrätt

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan

 1. Pass eller identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området (dvs. handlingar som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensbevis jämte bilagor (till exempel diploma supplement, academic transcript).
 3. Intyg över att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Current Professional Status). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. ELLER Om du vill att Valvira kontrollerar rätten direkt hos den behöriga myndigheten, ska du ange alla länder där du har beviljats rätt att utöva yrket.
  Valvira kan kontrollera uppgifterna direkt hos de behöriga myndigheterna i EU- och EES-staterna och du behöver inte lämna in detta dokument. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Om Valvira inte får uppgifterna från den behöriga myndigheten, måste du lämna in intyget i fråga själv.
 4. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 2 och 3.
  Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.
 5. Fritt formulerat samtycke till att Valvira vid behov kan skicka dina ansökningshandlingar till en finländsk läroanstalt för ett avgiftsbelagt sakkunnigutlåtande på din bekostnad.
 6. Intyg över tillräckliga språkkunskaper. Läs mer om språkkraven på vår webbplats. 
  Utan intyg över språkkunskaper kan Valvira endast godkänna yrkeskvalifikationer. Det här förutsätter att du är en EU-/EES-medborgare eller därmed jämförbar och har genomfört din utbildning i ett EU-/EES-land. Ett godkännande av yrkeskvalifikationer ger inte personen rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller att använda en skyddad yrkesbeteckning i Finland. Läs mer om godkännande av yrkeskvalifikationer.

  De bilagor som nämns i punkterna 7–9 är inte nödvändigtvis obligatoriska, men rekommenderas, eftersom de kan vara nödvändiga för sakkunnigutlåtandet. För att ansökan kan granskas behövs sådana uppgifter om utbildningen att eventuella skillnader jämfört med den utbildning som krävs i Finland kan fastställas.
 7. Läroanstaltens redogörelse som påvisar kunskapsmålen, innehållet och timantalet för kurserna som ingår i din examen samt praktikens verksamhetsmiljöer och uppgifter.
  Om läroanstalten tillhandahåller ett allmänt studieprogram för utbildningen, ska läroanstalten separat bekräfta att du har genomfört studieperioderna i fråga. Läroanstalten kan skicka redogörelsen via e-post till Valvira. Det ligger i ditt intresse att lämna så exakta utbildningsuppgifter som möjligt när Valvira jämför innehållet i den genomförda utbildningen med motsvarande utbildning i Finland.
 8. Arbetsintyg som visar utövande av yrket under tiden efter examen. Arbetsintygen måste vara upprättade av arbetsgivaren, och åtminstone sökandens tjänstebeteckning, arbetsuppgifter samt anställningens längd ska framgå av intygen.
 9. Intyg över fortbildning och kompletterande utbildning relaterad till yrket.
 10. Översättningar till finska, svenska eller engelska av alla ovannämnda handlingar.
  Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan, kommer detta att avsevärt fördröja behandlingen av ansökan.