Ändringar i tobakslagen gällande nikotinpåsar förbereds – Valvira påminner om regleringen av produkterna

Utgivningsdatum 9.11.2023 9.04 | Publicerad på svenska 9.11.2023 kl. 10.18
Nyhet
Nikotinpåsar på bordet.

Social- och hälsovårdsministeriet begär som bäst utlåtanden om de ändringar i tobakslagen som gäller försäljningen av nikotinpåsar, deras egenskaper, förpackningar och import.

 

​​​​​​​Begäran om utlåtande finns i tjänsten utlåtande.fi under diarienumret VN/11255/2023.

Valvira har under våren och hösten gett rikligt med allmänna anvisningar om innehållet i tobakslagen till näringsidkare som säljer nikotinpåsar. Dessutom har Valvira tagit emot anmälningar om missförhållanden, särskilt vad gäller marknadsföring. Kommunerna övervakar försäljningen och marknadsföringen enligt tobakslagen inom sitt område och Valvira övervakar marknadsföringen i hela landet.

Det är förbjudet att marknadsföra tobakssurrogat

Nikotinpåsarna uppfyller i regel tobakslagens definition av tobakssurrogat. Valvira påminner om att försäljning av tobakssurrogat endast är tillåten i begränsad utsträckning och att det är helt förbjudet att marknadsföra dem. Med marknadsföring avses reklam, indirekt reklam och annat säljfrämjande samt tobakssponsring. Alla åtgärder som syftar till att åstadkomma eller främja konsumtionen och efterfrågan av de produkter som avses i tobakslagen är lagstridiga.

Marknadsföringsförbudet gäller alla kommunikationsmedel, så all säljfrämjande verksamhet är förbjuden även på internet och till exempel på sociala medier. Produktnamn, bilder eller annan produktinformation får till exempel inte bifogas till internetsidan. Det är inte tillåtet att använda olika rabatter eller uttryck som betonar produktens förmånliga pris. En näringsidkare får inte heller uppmana konsumenten att köpa en viss produkt genom att använda produktrekommendationer eller andra metoder. Marknadsföringsförbudet gäller den som beställer och den som utför en marknadsföringsåtgärd samt anställda personer hos dem. Brott mot marknadsföringsförbudet i tobakslagen kan också vara en straffrättsligt straffbar gärning.

Dessutom är det bra att komma ihåg att det är förbjudet att hålla tobakssurrogaten synliga. En näringsidkare får inte heller i detaljförsäljning erbjuda eller betala sådan gottgörelse för priset på tobakssurrogat som bestäms enligt köp av nämnda produkter eller andra produkter och tjänster.

På Valviras webbplats finns mer information om marknadsföring av produkter som avses i tobakslagen. Dessutom har Valvira sammanställt anvisningar enligt tobakslagen på sin webbplats.

Mer information på Valvira:

ledande sakkunnig Isabella Lencioni, tfn 0295 209 482
jurist Reija Kauppi, tfn 0295 209 429

Läs mer:

Tobak