Det som är viktigt för de äldre – bör betonas även i servicen

Kirsi-Marja Santama och Susanna Honkala 5.10.2023 / 21.11.2023 15:28

De gamlas dag firas den första söndagen i oktober och den följande veckan är de gamlas vecka. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för de gamlas dag och de gamlas vecka. Under de gamlas vecka lyfts de äldres välbefinnande fram. I centrum för årets tema, Gör ett nummer av åldern, är levnadssätt, kultur, kreativitet, natur, friluftsliv och teknik.

Med alla sinnen

I socialvårdslagen konstateras att syftet med lagen är att minska ojämlikhet och främja delaktighet. Enligt äldreomsorgslagen ska tjänsterna utföras så att de stöder äldre personers välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, förmåga att klara sig på egen hand och delaktighet.

Temana på de gamlas vecka, friluftsliv och närhet till naturen, stödjer dessa mål. Att vistas i naturen är en upplevelse som vårdar alla sinnen. Även personer med minnessjukdom, personer som förlorat sin talförmåga eller personer som rör sig dåligt kan känna regnets fukt, köldens bett eller skogens doft. Kulturen värnas också genom att de äldre kan skapa sin identitet genom sina egna betydelsefulla erfarenheter tillsammans med andra. Äldre personer som behöver olika typer av stöd kan definieras i servicen enligt sitt stödbehov och inte enligt sina individuella egenskaper. Exempelvis kan det vara delaktighet att den äldre inte bara är en passiv förbrukare av olika slags stimulerande verksamhet, utan att hen aktivt deltar, uttrycker sig själv och finner nya förmågor hos sig själv.

Teknik i servicen för de äldre

Olika typer av distansservice och gruppverksamhet på distans kan bidra till att öka de äldres möjligheter att delta och uppleva gemenskapskänslan. Det är centralt att säkerställa att de äldre behärskar användningen av teknik och upplever att det är meningsfullt att använda teknik. Tekniska lösningar samlar in information om de äldre på olika sätt beroende på användningsändamålet.  Delaktighet kan innebära att den äldre vet vilka uppgifter som samlas in om hen och vad uppgifterna används till. Om personen inte vet det hen ger sitt samtycke till är detta samtycke lika med noll.

Inom socialvårdstjänsterna kan ökas de äldres möjligheter att delta

Den äldre har rätt att göra sina egna val även om dessa val avviker från andras förväntningar eller rekommendationer. När vi funderar på de äldres möjligheter att göra sina egna val betonas uppskattning och respekt av individen. Delaktighet är inte bara en rätt utan även en resurs.  

Inom socialvårdstjänsterna kan man öka de äldre personernas möjligheter till delaktighet exempelvis genom att se till att klientplanerna innehåller konkreta metoder för att främja äldre personers delaktighet och stärka den ömsesidiga interaktionen. Klienterna bildar sin identitet och erfarenhet om sig själv även när de är äldre. Den äldre personens resurser kan stärkas i de frågor som hen själv anser vara viktiga. En personalstruktur och mångsidig kompetens som motsvarar äldre personers servicebehov bidrar till att de allmänna principerna i äldreomsorgslagen iakttas. Det är också viktigt att de äldre har möjlighet att påverka i samhället – att rösta och delta i politisk verksamhet är rättigheter även under ålderdomen.

Kirsi-Marja Santama och Susanna Honkala

Santama är överinspektör och Honkala är överinspektör