Förebyggande av hälsorisker med hjälp av hälsoskyddets tillsynsuppgifter

Lotta Kivikoski 21.2.2024

Hälsoskyddet tillsynsuppgifter samlas in miljö- och hälsoskyddets centraliserade system för verksamhetsstyrning och datahantering Vati. Tillsynsuppgifterna produceras i synnerhet av kommuner som övervakar att hälsoskyddslagen följs inom sitt område. Hälsoskyddet övervakas till exempel i daghem, skolor, gym, hotell, simhallar, badstränder och dricksvatten. Tillsynsuppgifter som fås från Vati-systemet är resultaten av kommunernas tillsyn, det vill säga till exempel observationer vid inspektioner och resultat av de vattenprover som tagits.

Delning av tillsynsuppgifter till allmänheten

Hälsoskyddets tillsynsuppgifter är till stor del offentliga och delas redan nu med allmänheten i många fall. Ett exempel på öppna uppgifter är de allmänna badstränderna. Det finns mycket tillsynsuppgifter om dem på kommunernas webbplatser och på strändernas anslagstavlor, till exempel resultat från undersökningar av vattenkvaliteten, uppgifter om badvattenprofilen (beskrivning av badstranden, dess egenskaper och risker) samt klassificeringen av vattnets kvalitet. Kvalitetsklassificeringen av badvattnet görs på basen av alla provresultat under fyra års tid. Vati-systemet beräknar klassificeringen direkt utifrån de inmatade provresultaten och den givna klassificeringen finns alltid till påseende på badstranden. Även på webbplatsen vatten.fi utnyttjas Vatis uppgifter, läs mer i vår nyhet.

Mot förebyggande tillsyn med hjälp av Vati

De tillsynsuppgifter som fås från Vati-systemet fungerar som hjälp vid styrningen av tillsynen. Målet är att genom styrning rikta tillsynen mot riskfyllda tillsynsobjekt. Tillsynsuppgifterna i Vati ger riksomfattande information om eventuella skadliga hälsoeffekter och risker. Man kan till exempel granska vilka olägenheter som observerades i de granskade skolorna eller vilka skadliga ämnen som observerades i dricksvattnet. Utifrån sådana analyser kan man i sin tillsyn styra tillsynen att fokusera på att avlägsna eller förebygga de mest betydande olägenheterna. 

Även kommunerna använder tillsynsuppgifter från Vati särskilt i planeringen av sin egen verksamhet, där det är viktigt att beakta riskerna med verksamheten. Vid tillsynsenheterna görs riskbedömningen allt mer objektspecifikt, det vill säga genom att bedöma riskerna skilt för varje tillsynsobjekts, såsom exempelvis en skola eller simhall. Utifrån riskbedömningen kan tillsynen riktas till de objekt som har de största riskerna. I den objektspecifika riskbedömningen kan man beakta aktörens verksamhet, det vill säga i praktiken minska tillsynen för medvetna aktörer vars lokaler och processer är i skick.

Det långsiktiga målet är att flytta tillsynens tyngdpunkt till förhandstillsyn, dvs. rådgivning och handledning på förhand. För närvarande ligger tyngdpunkten på tillsyn i efterhand, varvid man ofta ingriper i hälsorisker först när de redan har observerats. Genom förebyggande tillsyn strävar man efter att förebygga många olägenheter på förhand. Ofta är det också ekonomiskt förnuftigt när saker och ting beaktas redan i planeringsskedet och inte genom dyra ändringar i efterhand.

Utnyttjande av tillsynsuppgifter till exempel i planläggningen och planeringen är en möjlighet som förhoppningsvis utnyttjas i större utsträckning i framtiden. Detta förutsätter sektorsövergripande samarbete och samordning av olika intressen. Jag tror dock att det är fullt möjligt när det finns allt mer tillsynsuppgifter till stöd för besluten.

Lotta Kivikoski

överinspektör