Utvecklingsarbetet med Soteri framskrider – e-tjänsten stängs och uppgifterna överförs från Valveri till Soteri

Utgivningsdatum 23.10.2023 9.41
Nyhet
Sjuksköterska och patient tittar på tabletten.

Ibruktagandet av det nya Soteri-registret gör att kundernas e-tjänst hålls stängd under december. Soteris e-tjänst öppnar i början av januari 2024.

Det nya registret för serviceproducenter Soteri sammanställer organisations- och serviceuppgifter inom social och hälsovården samt tillståndsuppgifter för serviceproducenter och daghem inom den privata småbarnspedagogiken till en plats. Också självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som för närvarande har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter. När lagen träder i kraft förblir tillstånd eller registrerade anmälningar som beviljats enligt de gällande bestämmelserna om privat socialservice eller om privat hälso- och sjukvård i kraft. Nya serviceproducenter ska göra en registreringsansökan.

E-tjänsten är stängd under december

Det nya och bredare Soteri-registret ersätter Valveri-registret. Ibruktagandet av Soteri förutsätter att kundernas e-tjänst stängs för december månad från 1.12.2023. Under stängningen kan uppgifterna i nuvarande Valveri överföras till nya Soteri. Under stängningen i december kan kunderna inte göra tillståndsansökningar eller registrera sig.

Soteris e-tjänst öppnar vid årsskiftet

Byggandet av registret för serviceproducenter baserar sig på den nya lagen om tillsyn över social- och hälsovården, som träder i kraft den 1 januari 2024. I början av januari öppnas även Soteris e-tjänst för användning.

Nya privata serviceproducenter inom social- och hälsovården och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken registreras i Soteri genast från och med början av januari 2024. Före utgången av 2028 finns i Soteri dessutom grundläggande uppgifter om offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården, om vilka tjänster serviceproducenterna tillhandahåller samt uppgifter om deras personal.

Under 2023 avgörs ansökningar och anmälningar enligt nuvarande lagstiftning

Ansökningar och anmälningar som inletts fram till utgången av november behandlas enligt den gällande lagstiftningen om privat social- och hälsovård. En ansökan på vilken 1 januari 2024 har antecknats som verksamhetens startdag, avgörs genom att tillämpa nu gällande lagstiftning.

Rekommendationen är att inga nya ärenden inleds under slutet av året eftersom tillsynsmyndigheterna inte har möjligheter att behandla alla ansökningar medan nuvarande lag gäller. Man strävar efter att slutföra inledda ärenden under det här året. Om de ändå inte hinner behandlas, behandlas de i början av nästa år enligt den nya lagen. I frågor som gäller handläggningstider kan du vid behov kontakta ansvarig tillståndsmyndighet i ärendet.  

Om en självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården har inlett en anmälan om inledande av verksamhet under 2023 och tillsynsmyndigheten inte hinner behandla den inom ramen för gällande lag, får den självständiga yrkesutövaren ändå inleda verksamheten som planerat före registreringen. Detsamma gäller även anmälningspliktig socialservice där anmälan om verksamheten har gjorts till ett välfärdsområde som fungerar enligt gällande lagstiftning och där välfärdsområdet ger sitt utlåtande om anmälan och skickar utlåtandet och anmälan inklusive bilagor till regionförvaltningsverket.

Från och med början av 2024 tillämpas den nya lagen om tillsyn över social- och hälsovården

På inledda ansökningar som avgörs från och med den 1 januari 2024 tillämpas den nya lagen om tillsyn över social- och hälsovården och registreringsförfarandet. Sökande ombes uppdatera uppgifterna i ansökan enligt den nya tillsynslagen.

Läs mer

Läs mer om Soteri.

Ta del av webbinarier om registreringsprocessen för tillsynslagen och om Soteri.