Välfärdsområdenas egenkontroll fungerar i varierande utsträckning

Utgivningsdatum 20.2.2024 12.15
Nyhet
En gammal person med en sjuksköterska.

Kvaliteten på och omfattningen av välfärdsområdenas egenkontroll varierar. Även organiseringen av och resurserna för egenkontrollen varierar stort. Välfärdsområdena kan inte helt genom egenkontroll trygga lika tillgång till tjänsterna och att tjänsterna är tillräckliga. Enligt lagen svarar välfärdsområdena för tillsynen av alla tjänster som de skaffar som köpta tjänster eller som de själv producerar.

Harmoniseringen av verksamheten pågår ännu i flera välfärdsområden vilket har försvårat genomförandet av egenkontroll. Även tillsynsprocesser är inte färdiga. Dessutom försvåras egenkontrollen av att det används flera klient- och patientdatasystem. Välfärdsområdena har dock redan utarbetat de lagstadgade programmen för egenkontroll, och som en del av programmet för egenkontroll har de börjat utarbeta planer för egenkontroll som separat föreskrivs i lagen.

För att uppnå likabehandlingen inom tjänsterna planerar välfärdsområdena att i omfattande grad utnyttja digitala tjänster och tjänster på distans och att stärka det tidiga stödet. För att svara på utmaningar i anknytning till tillgång på personal hade man planerat utveckling av löner och utnyttjande av köpta tjänster samt ändringar till exempel i verksamhetsområden, utdelning av uppgifter och ledning.

Tillsynsmyndigheterna fortsätter med att säkerställa genomförandet av egenkontrollen

Genomförandet av egenkontrollen utvärderades 2023 under Valviras och regionförvaltningsverkens styrnings- och utvärderingsbesök i välfärdsområdena, vid HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad. Besöken ingick i tillsynsmyndigheternas planenliga tillsyn. Syftet med besöken var att bidra till att välfärdsområdenas egenkontroll lyckas och säkerställa att egenkontrollen genomförs. Under besöken granskades i synnerhet barnskydd, genomförande av förordningen om rådgivningsverksamhet, förebyggande hälsovård för barn och unga, tillgång till vård och hemvård.

Valvira och regionförvaltningsverken fortsätter att stödja välfärdsområdena i att utveckla egenkontrollen och säkerställa tillgången till tjänsterna, tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt klienternas lika behandling.

Mer information

Tuula Kotimäki, överinspektör, 0295 209 316
 

Social- och hälsovård