Webbplatsen för gemenskapsboende har uppdaterats

Utgivningsdatum 14.5.2024 9.00
Nyhet
En person stöder den andra genom att hålla i armen.

Valviras webbplats för gemenskapsboende har uppdaterats. Genom uppdateringarna har man svarat på de frågor som inkommit från välfärdsområdena och tjänsteproducenterna. 

Gemenskapsboende upptogs i socialvårdslagen som en ny socialvårdstjänst i början av år 2023. Serviceboende ingår inte längre i socialvårdslagen. Med gemenskapsboende avses boende som ordnas av välfärdsområdet i en tillgänglig och trygg boendeenhet där klienten har en bostad som motsvarar hans eller hennes behov och de boende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge. Gemenskapsboende kan exempelvis ordnas för äldre, personer med funktionsnedsättning och för klienter inom mentalvården och missbrukarrehabiliteringen. Gemenskapsboende kan inte ordnas för minderåriga klienter eller barnskyddets klienter. 

Välfärdsområdena och tjänsteproducenterna är ansvariga för att servicebehovet för gemenskapsboendets klienter bedöms regelbundet. När klienternas servicebehov tillgodoses ska klienternas eventuella särskilda behov beaktas. Om servicebehovet förändras ska vård- och serviceplanen uppdateras och beviljandet och anordnandet av tjänster i enlighet med det ändrade behovet ska ombesörjas, så att klient- och patientsäkerheten inte äventyras. 

Vid registrering av gemenskapsboende är det bra om tjänsteproducenterna kommer ihåg att registreringen endast omfattar boendeenheten samt registrering av verksamhet som främjar socialt umgänge. Övriga tjänster såsom hemvård, stödtjänster eller socialhandledning ska registreras separat. I den verksamhetsplan som ska fogas till ansökan om registrering är det viktigt att närmare beskriva gemenskapsboendets verksamhet ‒ vem den produceras för, vilken helhet de tjänster som produceras bildar, hur personalen används och vilka lokaler man har. 

Det finns rikligt med ytterligare information på Valviras webbplats.

Material om gemenskapsboende finns även tillgängligt på evenemangssidan för det webbinarium som ordnades i mars (på finska).

Mer information

Marja-Leena Lantto, överinspektör, 0295 209 283
Ilkka Kokkoniemi, överinspektör, 0295 209 367 (frågor om registrering)

Läs mer om registrering av social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovård