Adoptionsnämnden följer läget i internationella adoptioner

Utgivningsdatum 18.1.2024 15.09 | Publicerad på svenska 19.1.2024 kl. 14.05
Nyhet

Oklarheter kring internationella adoptioner har lett till att norska och danska myndigheter startat utredningar. I Norge rekommenderade den centrala myndigheten för tillsyn över adoptioner att internationella adoptioner stoppas under utredningstiden, och den ansvariga ministern väntas fatta beslut i frågan. Den enda danska adoptionsorganisationen, Danish International Adoption, beslutade själv att lägga ned sin verksamhet efter tillsynsåtgärder från landets centrala adoptionsmyndighet. Bakom detta finns misstankar om att barnens ursprungsländer eller mottagarlandets adoptionstjänst inte har skött adoptionerna enligt god praxis i alla delar.

Utredningarna i Norge och Danmark och myndigheternas oro gäller länder som även Finland samarbetar med i fråga om adoptioner. Finlands adoptionsnämnd granskar och bedömer behovet av tillsynsåtgärder och samarbetar med internationella centrala adoptionsmyndigheter och finländska adoptionstjänstorgan. Pågående internationella adoptionsprocesser i Finland påverkas för närvarande inte av situationen.

Adoptionsnämnden har inte fått indikationer om misstänkta olagligheter i genomförda internationella adoptioner i Finland men följer saken noga. Nämnden accepterar inte någon form av oegentligheter eller lagstridigheter i adoptionsprocesserna. ”Vi anser det nödvändigt att ha en uppdaterad lägesbild och dela information mellan myndigheter i tillsynen över adoptioner. Här i Finland följer vi noga de utredningar som görs i andra länder”, säger adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula.

Barnets intresse i centrum

Finlands adoptionsnämnd anser det viktigt att ha etiska adoptionsprocesser som genomförs enligt bestämmelserna så att det allra viktigaste, dvs. barnets intresse, tillgodoses i adoptionerna.

Adoptionsnämnden är en självständig myndighet i anslutning till Tillstånds- och tillsynverket för social- och hälsovården Valvira. Nämnden har täta kontakter med social- och hälsovårdsministeriet och tar fram aktuell lägesbildsinformation samt kunskapsunderlag för en nationell utredning ifall utredningsåtgärder vidtas även i Finland.

Mer information: 

chef Irene Pärssinen-Hentula, adoptionsnämndens ordförande, 0295 209 247

Läs mer:

Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig – informationen i utredningar ska följas upp.

Adoption