Mycket prat om socialarbetare – av en anledning

Helena Mönttinen 27.10.2023 / 2.11.2023 14:20

Valviras anvisningar om tillfälligt anställda socialarbetare har fått stor publicitet. Anvisningen på Valviras webbplats har kritiserats som lagstridig och välfärdsområdena har krävt att den ska ändras. I bakgrunden ligger en brist på socialarbetare.

Valvira är en laglighetsövervakare. Valvira kan inte utfärda någon annan anvisning än vad som står skrivet i lag. Tyvärr verkar det nu som om vi tillsynsmyndigheter har gett arbetstagarna oenhetliga anvisningar om personer som tillfälligt arbetar som socialarbetare. Det fanns gammal information också på Valviras tidigare webbplats. På så sätt hade det uppstått en uppfattning om att Valvira plötsligt skulle ha skärpt sina anvisningar. Vi beklagar det som har hänt, och säkerställer för närvarande att man agerar enhetligt i frågan.  

Den enda riktiga anvisningen om tillfällig verksamhet som socialarbetare finns på vår nyligen förnyade webbplats. Anvisningen strider inte mot lagen, utan följer lagens ordalydelse. En person som studerar till socialarbetare får vara verksam i socialarbetaryrket tillfälligt i högst ett år. Förutsättningen är att den studerande med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktiken i socialt arbete och arbetar under ledning och översyn av en utexaminerad socialarbetare.

Vid övervakningen har tillfälliga socialarbetare inte framhävts särskilt. Valvira känner till enskilda fall där en person tillfälligt har arbetat som socialarbetare i flera år utan yrkeskvalifikationer. Detta kan leda till problem, särskilt när till exempel en socialarbetare som arbetar inom barnskyddet utövar en offentlig beslutanderätt som är viktig för förverkligandet av barnets rättsskydd och grundläggande rättigheter. För att utöva offentlig makt krävs alltid yrkeskvalifikationer. Men man kan inte tala om ett fenomen. När ett sådant enskilt fall kommer till vår kännedom bedömer vi från fall till fall i första hand om klientsäkerheten har äventyrats.

Det är bra för arbetsgivare att komma ihåg att enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården får arbetsgivaren organisera arbetet flexibelt enligt personalens utbildning, kompetens och yrkesskicklighet, om det inte särskilt har angetts att en uppgift ska utföras av en viss yrkesutbildad person inom socialvården. Arbetsgivaren svarar vid rekryteringen för att den som väljs till uppgiften har rätt och tillräcklig kompetens, yrkesskicklighet och utbildning att verka i uppgiften.  

Vid Valvira delar vi oron över de utmaningar som bristen på socialarbetare medför. Det krävs många åtgärder och samarbete mellan många aktörer för att lösa dem.

Läs även vårt meddelande som publicerades den 23 oktober 2023:
Valvira svarar på debatten om studerande som tillfälliga socialarbetare

 

Helena Mönttinen

Direktör för avdelningen för social- och hälsovård