Skyldighet att anmäla förändringar i adoptionssökandens förhållanden

Enligt adoptionslagen ska den som ansöker om adoption omedelbart underrätta adoptionsnämnden, om det under tillståndets giltighetstid sker en väsentlig förändring i hens förhållanden. Nämnden ska behandla anmälningar om förändringar i förhållandena i brådskande ordning.

Som en väsentlig förändring enligt adoptionslagen i adoptivsökandens förhållanden kan till exempel betraktas

 • dödsfall i adoptionssökandens familj
 • skilsmässa
 • graviditet
 • allvarlig sjukdom
 • fällande dom i brottmål
 • arbetslöshet
 • flyttning till en annan ort 
 • en ny familjemedlem (t.ex. sökandens partner eller ett barn som placerats i familjen) flyttar till samma hushåll som sökanden.

Det är inte möjligt att definiera begreppet väsentlig förändring på ett uttömmande sätt. Därför kan även andra typer av förändringar i sökandens förhållanden medföra anmälningsskyldighet. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna ska adoptionsnämnden utan dröjsmål underrätta den som tillhandahåller adoptionsrådgivning om anmälan. Om sökanden får internationell adoptionstjänst, måste informationen också delges adoptionstjänstorganet och vid behov begärs ytterligare utredning av dem om förändringar i förhållandena.

Den som tillhandahåller adoptionsrådgivning och adoptionstjänstorganet ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta adoptionsnämnden om sådana förändringar i sökandens förhållanden som har kommit till dess kännedom och som kan leda till att adoptionstillståndet återkallas och om ärenden som kan leda till att nämndens beslut upphävs med stöd av 50 § i förvaltningslagen (434/2003).

När den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller adoptionstjänstorganet har gjort en ovannämnd anmälan eller fått del av någon annans anmälan, ska den avbryta adoptionsrådgivningen eller den internationella adoptionstjänsten till dess adoptionsnämnden har fattat beslut på basis av anmälan. I ett beslut om avbrytande får ändring inte sökas.

Adoptionsnämnden kan återkalla adoptionstillståndet, om den adoptionssökandes förhållanden efter att tillståndet beviljats har förändrats väsentligt så att det inte skulle vara förenligt med barnets bästa att adoptionen genomförs i enlighet med tillståndet. Tillståndet kan dock inte återkallas efter det att adoptionen har fastställts.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611