Inhemska adoptioner

När ett barn adopteras i hemlandet ska de sökande ansöka om tillstånd för inhemsk adoption hos adoptionsnämnden. Vid adoption i hemlandet behövs inte adoptionstillstånd, då en make under ett äktenskap eller efter att äktenskapet upplösts på grund av dödsfall ensam ämnar adoptera den andra makens barn. Adoptionstillstånd behövs inte heller, om barnet har kommit till sökanden för något annat ändamål än adoption och har stadigvarande vårdats och uppfostrats av sökanden.

För adoption av barn från hemlandet krävs alltid adoptionsrådgivning. Adoptionsrådgivning ges antingen av välfärdsområdets familjerättsliga enhet eller av Rädda Barnen rf. Detta kan kontrolleras i det egna välfärdsområdet. Adoptionsrådgivning fås av en socialarbetare som är specialiserad inom adoptionsärenden. Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning ska till nämnden leverera en vid adoptionsrådgivningen utarbetad utredning om de sökandes förhållanden och lämplighet som adoptionssökande samt eventuella andra nödvändiga bilagor.

En socialarbetare som ansvarar för adoptionsrådgivning sköter placeringen av barnet i samarbete med en annan socialarbetare eller någon annan anställd som är förtrogen med barnskydd. Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning ska se till att sökandena utan dröjsmål ansöker om fastställande av adoptionen hos tingsrätten.

Adoptionsnämnden beviljar tillstånd för högst två år i taget. Tillståndets giltighetstid kan på ansökan förlängas.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611